III AUz 77/17

POSTANOWIENIE

Dnia 18 września 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący SSA Jolanta Hawryszko (spr.)

Sędziowie SSA Anna Polak

SSA Urszula Iwanowska

po rozpoznaniu 18 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy F. N.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G.

o wysokość emerytury

na skutek zażalenia F. N. na postanowienie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 26 kwietnia 2017 r. VI U 706/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA Anna Polak SSA Jolanta Hawryszko SSA Urszula Iwanowska

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie F. N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. o wysokość emerytury postanowieniem z 26 kwietnia 2017 r. przekazał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w G. do rozpoznania wniosek ubezpieczonego zawarty w piśmie z 19.04.2017 r. o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem zarobków uzyskanych przez ubezpieczonego w latach 2002 i 2003 z tytułu zatrudnienia w (...) S.A.

W uzasadnieniu wskazał, że decyzją Zakładu z 2.09.2016 r. odmówiono F. N. prawa do ponownego ustalenia podstawy wymiaru emerytury, co nastąpiło wskutek wniosek ubezpieczonego z 3.08.2016 r. o ponowne przeliczenie świadczenia w oparciu o kserokopię RP- 7 z 26.09.1998 z zarobkami z lat 1979-1998. Następnie ubezpieczony w dacie 19.04.2017 złożył kolejny wniosek o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem zarobków uzyskanych w latach 2002 i 2003 z tytułu zatrudnienia w (...) S.A. Wniosek ubezpieczonego podlega przekazaniu według właściwości, ponieważ przed sądem ubezpieczeń społecznych można żądać jedynie zmiany stanowiska zajętego przez organ rentowy odnosząc się do przedmiotu sporu objętego zaskarżoną decyzją, natomiast nie można formułować nowych żądań, o których Zakład nie decydował. W rzeczywistości bowiem, zgodnie z systemem orzekania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, sąd nie rozstrzyga o zasadności wniosku, nie działa w zastępstwie organu rentowego i nie ustala prawa do świadczeń, ale bada legalność i zasadność zaskarżonej decyzji. Odwołanie wnoszone od decyzji organu nie ma charakteru samodzielnego żądania, a jeżeli takie zostanie zgłoszone, to sąd zobowiązany jest postąpić zgodnie z art. 477 10 § 2 k.p.c. (tak wyrok Sądu Najwyższego z 25.05.1999 r. II UKN 622/98). Według art. 477 10§ 2 jeżeli ubezpieczony zgłosił nowe żądanie, dotychczas nierozpoznane przez organ rentowy, sąd przyjmuje to żądanie do protokołu i przekazuje go do rozpoznania organowi rentowemu, co też w postępowaniu zostało uczynione.

Zażalenie na to postanowienie złożył ubezpieczony, szeroko wywodząc na temat minionego zatrudnienia i wskazując jakie dane powinny zostać uwzględnione przy wyliczaniu emerytury. Ubezpieczony nie podniósł żadnych argumentów merytorycznych dotyczących przekazania sprawy, w części do pierwszorazowego rozpoznania przez organ.

Sąd Apelacyjny rozważył, że zażalenie jest niezasadne.

Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego, dotyczące de facto zobowiązania organu do rozstrzygnięcia sprawy ubezpieczonego w zakresie wniosku o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem zarobków uzyskanych w latach 2002 i 2003 z tytułu zatrudnienia w (...) S.A. jest prawidłowe. Ubezpieczony nie wskazał żadnych argumentów, które by tę prawidłowość podważały, zaś Sąd zaprezentował w sprawie rzeczowe stanowisko, które poparł prawidłowymi przepisami procedury cywilnej. Sąd Apelacyjny w całości aprobuje stanowisko Sądu Okręgowego, ponieważ w każdym przypadku, gdy ubezpieczony wyraźnie zgłosi nowe żądanie i przy tym nie ma wątpliwości co do jego zakresu, to sąd ma obowiązek zastosować przepis art. 477 10 § 2 k.p.c. Należy też wyjaśnić, że dla zasadności zaskarżonego orzeczenia nie ma znaczenia prawnego przebieg i warunki finansowe dotychczasowego zatrudnienia. Organ rentowy, mając na względzie wnioski ubezpieczonego w zakresie dotyczącym zgłoszonego żądania o przeliczenie emerytury, dokona bowiem oceny prawnej, którą zaprezentuje w kolejnej decyzji podlegającej zaskarżeniu.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 397 §2 k.p.c. oddalono zażalenie.

SSA Anna Polak SSA Jolanta Hawryszko SSA Urszula Iwanowska