Sygn. akt III Cz 1298/17

POSTANOWIENIE

Dnia 10 października 2017 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy
w następującym składzie :

Przewodniczący – Sędzia SO Andrzej Dyrda (spr.)

Sędziowie SO Gabriela Sobczyk

SO Barbara Braziewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 października 2017 roku

sprawy z wniosku P. N. (N.)

z udziałem A. G.

o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. akt IV Nsm 528/17

postanawia :

oddalić zażalenie.

SSO Barbara Braziewicz SSO Andrzej Dyrda SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Cz 1298/17

UZASADNIENIE

Przewodniczący Sądu Rejonowego w (...) zarządzeniem z dnia 29 czerwca 2017r. zwrócił wniosek o wydanie dziecka albowiem wnioskodawca nie usunął w przepisanym terminie braków formalnych wniosku do których usunięcia był wzywany.

Zażalenie na to postanowienie wniósł wnioskodawca podnosząc, ze nie może dostarczyć wymaganego dokumentu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 130 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym.

W niniejszym przypadku, Sąd Rejonowy stwierdził istnienie braku formalnego, w związku z czym zarządzeniem doręczonym wnioskodawcy w dniu 7 czerwca 2017r. zobowiązano P. N. do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez podanie swojego numeru PESEL oraz dołączenie odpisu orzeczenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Bytomiu w sprawie I. N. (...) z klauzulą wykonalności w terminie tygodniowym, od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu wniosku.

W przepisanym terminie wnioskodawca braków tych nie usunął (wskazał jedynie numery PESEL), a zatem zasadnie, w oparciu o art. 130 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., jego wniosek został zwrócony.

Wobec powyższego, Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji na podstawie 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSO Barbara Braziewicz SSO Andrzej Dyrda SSO Gabriela Sobczyk