Sygn. akt IX Co 4050/13

POSTANOWIENIE

Dnia 10 września 2015 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Mackojć

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2015 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

spraw egzekucyjnych z wniosku wierzycieli: (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W., (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W., (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W., (...) - Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S., (...)+Co.KG z siedzibą w R., Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą G., (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S., Z. M., (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W., (...) Spółka Jawna W. M. (1), W. M. (2) z siedzibą w G., (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko dłużnikom: K. O., M. O.

przy udziale wierzycieli hipotecznych: Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G., (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W., (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., (...) - Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S., Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w W. Oddział w S.

o egzekucję z nieruchomości położonej w Dobrej przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr (...)

w przedmiecie zatwierdzenia projektu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji

postanawia

I.  zmienić projekt planu podziału sumy 622.000,00 zł, uzyskanej z egzekucji z nieruchomości położonej w Dobrej przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr (...), sporządzony przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie P. M. w dniu 27 lipca 2015 r. w ten sposób, że:

1)  w punktach III, IV i V sentencji tego projektu wskazać, iż siedziba wierzyciela Bank (...) Spółki Akcyjnej mieści się w G.,

2)  w sentencji tego projektu dodać punkt VIII, w którym wskazać dodatkowo, iż kwota 523.989,20 zł została zaliczona przez wierzyciela Bank (...) Spółkę Akcyjną z siedzibą w G. na poczet ceny nabycia nieruchomości, a kwota w wysokości 1.092,08 zł podlega zwrotowi na rzecz tego wierzyciela;

II.  zatwierdzić projekt planu podziału w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

Na wniosek wskazanych wyżej wierzycieli Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie P. M. prowadził przeciwko dłużnikom K. O. i M. O. egzekucję z nieruchomości położonej w Dobrej przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr (...).

Po przeprowadzonej w dniu 23 maja 2014 r. drugiej bezskutecznej licytacji nieruchomości wierzyciel Bank (...) S.A. z siedzibą w G. (poprzednio w K.) wystąpił z wnioskiem o przejęcie nieruchomości za cenę odpowiadającą 2/3 sumy oszacowania, to jest 622.000,00 zł. Postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2014 r. udzielono przybicia nieruchomości na rzecz wierzyciela, a postanowieniem z dnia 10 marca 2015 r. przysądzono na jego rzecz własność nieruchomości.

Zgodnie z regulacją przepisu art. 1035 kpc niezwłocznie po złożeniu na rachunek depozytowy sądu sumy ulegającej podziałowi komornik sporządza projekt planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji i przedkłada go sądowi. W razie potrzeby sąd wprowadza do planu zmiany i uzupełnienia; w przeciwnym wypadku plan zatwierdza.

W dniu 27 lipca 2015 r. Komornik sporządził projekt planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości i przedłożył go do zatwierdzenia Sądowi.

Sporządzając projekt planu podziału należało mieć na względzie, iż doszło do zmiany siedziby wierzyciela Bank (...) S.A. z K. na G., co powinno znaleźć odzwierciedlenie w oznaczeniu siedziby wierzyciela w planie podziału tak, by było to oznaczenie w pełni prawidłowe.

W niniejszej sprawie wierzyciel Bank (...) S.A. wniósł o zaliczenie na poczet ceny nabycia – zgodnie z art. 968 § 1 kpc – wierzytelności przysługującej mu wobec dłużników. W wyniku ustalenia wysokości należności z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego na rzecz wierzycieli oraz na rzecz organu egzekucyjnego na dzień 19 stycznia 2015 r. ustalono, iż wierzyciel jako nabywca mógł dokonać zaliczenia na poczet ceny nabycia wierzytelności w łącznej wysokości 523.989,20 zł. Do uzupełnienia ceny nabycia pozostawała zatem kwota 98.010,80 zł. Taka też kwota została wpłacona przez wierzyciela tytułem części ceny za nieruchomość. Faktycznie zatem w ramach podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości powinna zostać rozdysponowana kwota w łącznej wysokości 98.010,80 zł, z której zostanie pokryta opłata za zatwierdzenie (zmianę) projektu planu podziału na rzecz Skarbu Państwa – tutejszego Sądu Rejonowego w kwocie 100 zł oraz zaspokojone zostaną należności w kategorii I – koszty postępowania egzekucyjnego na rzecz Komornika Sądowego i na rzecz wierzycieli egzekwujących w łącznej wysokości 96.918,72 zł.

Opłata na rzecz Skarbu Państwa i koszty egzekucyjne wynoszą łącznie 96.918,72 zł. Z kwoty wpłaconej przez wierzyciela pozostała zatem kwota 1.092,08 zł. W dalszej kolejności kwota ta przypadłaby na zaspokojenie należności z V kategorii zaspokojenia właśnie wierzyciela Bank (...) S.A., będącego również wierzycielem hipotecznym.

Z kwoty wpłaconej przez Bank (...) S.A. jako nabywcę nie zostaną jednak pokryte żadne należności tego wierzyciela zarówno w kategorii I, jak i w kategorii V, ponieważ wierzyciel ten zaliczył przysługujące mu wierzytelności na poczet ceny nabycia. Kwota w wysokości 1.092,08 zł podlega zatem zwrotowi na rzecz wierzyciela Bank (...) S.A. jako nadpłacona (98.010,80 zł – 96.918,72 zł = 1.092,08 zł). Kwota ta nie może zostać wskazana jako podlegająca wypłacie na rzecz wierzyciela, bowiem w efekcie wyszłoby na to, że wierzyciel dokonał wpłaty na pokrycie własnych należności, a więc sam zaspokoił swoje roszczenie w tym zakresie.

Wobec powyższego, przedłożony projekt planu sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości należało zmienić w sposób wskazany w punkcie I sentencji niniejszego postanowienia.

W pozostałym zakresie projekt planu podziału sporządzony przez Komornika należało uznać za prawidłowy, a zatem w oparciu o przepis art. 1035 kpc w punkcie II sentencji orzeczono o zatwierdzeniu tego projektu.

Sygn. IX Co 4050/13

S., dnia 10 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować i zakreślić sprawę w rep. Co.

2.  O sporządzeniu projektu planu podziału zawiadomić

na adresy zgodne z listą na okładce akt

1)  wierzycieli (pełnomocników) – z pouczeniami o terminie i sposobie zapoznania się z planem podziału oraz wniesienia zarzutów (adwokaci, r. pr. – bez pouczenia),

2)  uczestników – z pouczeniami o terminie i sposobie zapoznania się z planem podziału oraz wniesienia zarzutów (adwokaci, r. pr. – bez pouczenia),

3)  dłużników (osobno) – z pouczeniami o terminie i sposobie zapoznania się z planem podziału oraz wniesienia zarzutów,

4)  Komornika.

3.  Zwrócić akta Komornikowi.

4.  Ponumerować karty po karcie 461.

5.  Przedłożyć akta po dołączeniu zwrotnych potwierdzeń odbioru – z zarzutami albo po upływie 30 dni od wykonania punktu 2.