Sygnatura akt: VIII Gz 181/13

POSTANOWIENIE

Dnia 19 grudnia 2013 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie - Wydział VIII Gospodarczy

Przewodniczący: SSO Piotr Sałamaj

Sędziowie: SSO Agnieszka Kądziołka

SSO Leon Miroszewski (sprawozdawca)

po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2013 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

przeciwko (...) Handel spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 8 maja 2013 roku (sygnatura XI GC 815/12)

postanawia:

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 8 maja 2013 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie odrzucił zażalenie pozwanej na postanowienie z dnia 14 lutego 2013 roku o oddaleniu wniosku pozwanej o zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu stwierdzić, że pozwana została wezwana do usunięcia braków zażalenia poprzez jego podpisanie przez osobę upoważnioną do reprezentacji pozwanej, jednak zobowiązania tego nie wykonała w wyznaczonym terminie. Sąd Rejonowy powołał się na przepis art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Na to postanowienie pozwana złożyła zażalenie. Podniosła, że przysyłka zawierająca wezwanie do podpisania zażalenia była awizowana jednokrotnie, natomiast jej zwrot do nadawcy nastąpił mimo braku drugiego awiza. Pozwana podniosła, że poczta nie udowodniła twierdzenia, że wydano drugie awizo.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W treści zażalenia pozwana nie zakwestionowała tego, że złożone przez nią zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych było dotknięte brakiem formalnym w postaci braku podpisu osoby upoważnionej do reprezentacji pozwanej. Symptomatyczne jest to, że od pierwszego złożonego pisma w postępowaniu przed Sądem Rejonowym pozwana składa je bez podpisów, zaś braki te uzupełnia dopiero po wezwaniu.

Pozwana tym razem nie uzupełniła braku zażalenia z dnia 5 marca 2013 roku na postanowienie z dnia 14 lutego 2013 roku. Nie jest prawdą, że wezwanie do usunięcia tego braku zostało jej doręczone nieprawidłowo. Z adnotacji Poczty na przesyłce zawierającej wezwanie do usunięcia braku zażalenia wynika, że przesyłka ta była dwukrotnie awizowana, zaś pomiędzy jednym a drugim zawiadomieniem o pozostawieniu jej w urzędzie pocztowym, oraz pomiędzy drugim z zawiadomień a adnotacją o zwrocie przesyłki jako nieodebranej w terminie, upłynęły okresy dłuższe niż 7 dni.

Nie może niweczyć prawdziwości tych adnotacji argument skarżącej, że na poczcie nie przedstawiono jej żadnych dowodów przedstawienia pozwanej drugiego zawiadomienia o przesyłce. Adnotacje poczty na dokumentach obejmujących informacje o sposobie urzędowego doręczenia przesyłki sądowej albo wskazania przyczyn niedoręczenia, nadają temu dokumentowi walor dokumentu urzędowego. Zgodnie z art. 244 § 1 k.p.c. dokumenty urzędowe stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. O ile strona zaprzecza prawdziwości dokumentu urzędowego, to powinna tą okoliczność udowodnić (art. 252 k.p.c.). Nie może więc odnieść skutku próba przerzucenia ciężaru dowodowego na organ, od którego dokument pochodzi.

Zważywszy na powyższe, zażalenie okazało się bezzasadne, toteż, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., należało jej oddalić.

SSO Agnieszka Kądziołka SSO Piotr Sałamaj SSO Leon Miroszewski