Sygn. akt IX U 1378/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2017 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Iwona Nowak

Protokolant:

Wioleta Potrząsaj

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2017 r. w Rybniku

sprawy z odwołania W. K. (K.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

przy udziale ./.

o ustalenie kapitału początkowego

na skutek odwołania W. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 16 sierpnia 2017r. Znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż zobowiązuje organ rentowy do ustalenia wartości kapitału początkowego ubezpieczonego z uwzględnieniem okresu od 14 marca 1980r. do 11 października 1992r. pracy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjno-Usługowej

w K. oraz dochodów z roku:

1980 – 66.962,00 zł

1981 – 124.804,00 zł

1982 – 218.077,00 zł

1983 – 219.175,00 zł

1984 – 315.815,00 zł

1985 – 358.294,00 zł

1986 – 451.584,00 zł

1987 – 674.548,00 zł

1988 – 815.337,00 zł

1989 – 1.895.139,00 zł

1990 – 8.588.809,00 zł

1991 – 16.483.040,00 zł

1992 – 15.788.640,00 zł

Sędzia

Sygn. akt IX U 1378/17

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 16 sierpnia 2017r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. ustalił ubezpieczonemu W. K. (K.) wartość kapitału początkowego na dzień 01.01.1999r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, odmawiając jednocześnie uwzględnienia m.in. okresu jego zatrudnienia w Rolniczej Spółdzielni Rolniczo – Usługowej w K. od dnia 14.03.1980r. do 11.10.1992r. z uwagi na fakt, iż Zakład Produkcyjno – Usługowo - Handlowy (...), który wystawił dokumentację potwierdzającą powyższe zatrudnienie, nie przesłał na żądanie organu rentowego zaświadczenia stwierdzającego wpis do Rejestru Przechowawców.

Ubezpieczony w odwołaniu od niniejszej decyzji domagał się jej zmiany poprzez uwzględnienie na wysokość kapitału początkowego powyższego okresu zatrudnienia w Rolniczej Spółdzielni Rolniczo – Usługowej w K. oraz wartości wynagrodzeń osiąganych w tym okresie zgodnie z przedłożoną organowi rentowemu dokumentacją.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn jak w zaskarżonej decyzji.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Ubezpieczony W. K. urodził się w dniu (...)

Zaskarżoną decyzją z dnia 16.08.2017r. organ rentowy ustalił ubezpieczonemu wartość kapitału początkowego na dzień 01.01.1999r.

Na wysokość kapitału organ rentowy zaliczył ubezpieczonemu okres zatrudnienia wynoszący 7 lat, 3 m-ce i 15 dni okresów składkowych oraz 1 miesiąc i 11 dni okresów nieskładkowych.

Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z dziesięciu kolejnych lat kalendarzowych od 01.01.1973r. do 31.12.1982r. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 30,30%.

W toku niniejszego postępowania Sąd na podstawie dokumentacji znajdującej się w aktach osobowych ubezpieczonego, kartotek zarobkowych oraz kart zasiłkowych ustalił, iż ubezpieczony w okresie od 14.03.1980r. do 11.10.1992r. był zatrudniony w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjno – Usługowej w K. w pełnym wymiarze czasu pracy w charakterze pomocnika murarza, a następnie kierowcy i z tego tytułu osiągał wynagrodzenie w następujących wysokościach:

- za rok 1980 66.962,00zł

- za rok 1981 124.804,00zł

- za rok 1982 218.077,00zł

- za rok 1983 219.175,00zł

- za rok 1984 315.815,00zł

- za rok 1985 358.294,00zł

- za rok 1986 451.584,00zł

- za rok 1987 674.548,00zł

- za rok 1988 815.337,00zł

- za rok 1989 1.895.139,00zł

- za rok 1990 8.588.809,00zł

- za rok 1991 16.483.040,00zł

- za rok 1992 15.788.640,00zł

Powyższe Sąd ustalił w oparciu o akta organu rentowego, akta osobowe ubezpieczonego z okresu jego zatrudnienia w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjno – Usługowej w K., kartotekę zarobkową, karty zasiłkowe oraz wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje :

Odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art.174 ust.2 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U. z 2016 poz. 1842ze zm.) przy obliczaniu wartości kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy okresy składkowe, o których mowa w art.6 ustawy oraz okresy nieskładkowe, wymienione w art.7 powołanej powyżej ustawy.

W ocenie Sądu, przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż ubezpieczony w okresie spornym od dnia 14.03.1980r. do dnia 11.10.1992r. był zatrudniony w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjno – Usługowej w K. na podstawie umowy o pracę na stanowisku pomocnika murarza, a następnie kierowcy w pełnym wymiarze czasu pracy i osiągał z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości wskazanej powyżej.

Ustalając powyższe Sąd oparł się na danych wynikających z powołanej w sprawie dokumentacji znajdującej się w aktach osobowych ubezpieczonego, oryginalnej dokumentacji zarobkowej oraz kartach zasiłkowych, z których wynika fakt zatrudnienia ubezpieczonego w tej spółdzielni oraz wysokość wynagrodzeń za poszczególne lata, które są zgodne z wynagrodzeniami wykazanymi w zaświadczeniu wystawionym przez Zakład Produkcyjno – Usługowo- Handlowy (...) z 15.10.2003r.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Sądu, nie ulega wątpliwości, iż brak jest podstaw do nieuwzględnienia ubezpieczonemu na wysokość kapitału początkowego okresu powyższego zatrudnienia oraz zarobków osiągniętych w tym okresie.

W konsekwencji takiego stanowiska Sąd na podstawie wskazanych przepisów ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z mocy art.477 14 § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję orzekając jak w sentencji.

Sędzia