Sygnatura akt II Cz 854/13

POSTANOWIENIE

K., dnia 17 grudnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO. Janusz Roszewski

Sędziowie: SSO. Barbara Mokras

SSO. Wojciech Vogt – spr.

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2013 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa F. C.

przeciwko A. F.

o ustalenie, wydanie nieruchomości i zapłatę

od postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowie wielkopolskim VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w K.

postanawia:

1.  zmienić punkt 2 zaskarżonego postanowienia, w ten sposób, że zasądzić od powódki F. C. na rzecz pozwanej A. F. kwotę 2400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego należnego od umorzonej części żądania,

2.  w pozostałym zakresie oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedziba w K. umorzył postępowanie co do kwoty 500.000 zł i w punkcie 2 (zaskarżonym) nie obciążył powódki kosztami zastępstwa procesowego pozwanej. W uzasadnieniu Sąd wskazał na treść art. 102 k.p.c. i przytoczył zasady jego wykładni, podał prawidłowo określoną wartość przedmiotu sprawy i ocenił, że w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie art. 102 k.p.c.

Zażalenie od tego rozstrzygnięcia złożyła pozwana domagając się jego zmiany i zasądzenia kosztów zastępstwa adwokackiego pozwanej w wysokości 2000 plus 460 zł VAT.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na częściowe uwzględnienie.

W niniejszej sprawie powódka cofnęła pozew odnośnie żądania ustalenia, że wskazana w pozwie umowa dzierżawy jest nieważna. Nie cofnęła natomiast pozwu co do kwoty 500.000 zł, gdyż z żądaniem zasądzenia takiej kwoty nigdy nie występowała. Sąd więc niefortunnie określił zakres umorzenia postępowania, gdyż należało umorzyć postępowania odnośnie żądania ustalenia nieważności umowy dzierżawy. Sąd zaś zakres umorzenia określił poprzez wskazanie wartości przedmiotu sporu umorzonego żądania ale określonego niezgodnie z dyspozycją art. 23 k.p.c.

Podsumowując, Sąd Rejonowy umorzył postępowanie odnośnie ustalenia nieważności umowy dzierżawy. Wartość przedmiotu sporu takiego żądania – określona w oparciu o art. 23 k.p.c. – wynosi 18.000 zł. Jest to bowiem przy umowach zawartych na czas oznaczony suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok. Sporna umowa była zawarta na lat 10, czynsz miesięczny ustalony na kwotę 1500 zł. (1500 zł x 12 miesięcy = 18.000 zł). Wynagrodzenie adwokata wynosi według stawki minimalnej liczonej od kwoty 18.000 zł wynosi kwotę 2400 zł ( § 6 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, Dz.U. Nr 163, poz. 1349).

Powódka jest osobą samotną i utrzymuje się z renty w wysokości 928 zł miesięcznie. Powyższa okoliczności nie jest wypadkiem szczególnym, który uzasadniałby nie obciążanie powódki kosztami poniesionymi z jej winy przez przeciwnika procesowego. Art. 102 k.p.c. stanowi wyjątek od reguły i nie może być interpretowany rozszerzająco.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało zgodnie z art. 386 i 385 k.p.c., w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzec jak w sentencji.