Sygn. akt II K 443/16/P

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 czerwca 2017r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, II Wydział Karny

w składzie :

Przewodniczący: SSR Małgorzata Fronc

Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Janik

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze Krustyny Nowak - Imielskiej

po rozpoznaniu w dniach 07.12.2016r., 09.06.2017r.

sprawy

B. L. (L.)

s. S. i A. zd. L.,

ur. (...) w m. K.

oskarżonego o to, że:

w dniu 31.05.2016r. w K., znajdując się w stanie nietrzeźwości przy stwierdzonej zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu w ilości 0,64 mg/l, prowadził w ruchu lądowym samochód marki S. (...) o nr rej. (...),

tj. o popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 kk

I. oskarżonego B. L. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, stanowiącego występek z art. 178a § 1 kk i za czyn ten na mocy art. 178a § 1 kk wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 30 (trzydziestu) złotych;

II. na mocy art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

III. na mocy art. 43a § 2 kk w zw. z art. 39 pkt 7 kk orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 5.000 (pięciu tysięcy) złotych;

IV. na mocy art. 63 § 2 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 31.05.2016r.;

V. na zasadzie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe tj. kwotę 70 (siedemdziesięciu) złotych tytułem zwrotu poniesionych wydatków oraz kwotę 300 (trzystu) złotych tytułem opłaty.