Sygnatura akt VIII Gz 44/18

POSTANOWIENIE

Dnia 30 marca 2018

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Leon Miroszewski (sprawozdawca)

Sędziowie: SSO Piotr Sałamaj

SSR (del.) Rafał Lila

po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2018 w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

w postępowaniu z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.

o wpis wzmianki w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

na skutek zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2017 (sygnatura akt XIII SZ Ns Rej. KRS (...))

postanawia:

oddalić zażalenie.

Piotr Sałamaj Leon Miroszewski Rafał Lila

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 5 grudnia 2017 roku, w sprawie Ns Rej KRS (...), Przewodniczący w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum S. – Sąd Rejestrowy orzekł o zwrocie wniosku o zmianę wpisu dotyczącego wzmianki o złożeniu dokumentów sprawozdawczych i innych określonych w art. 40 usta. 2 i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Uznał, że wniosek rejestrowy nie został podpisany przez aktualny zarządu spółki wnioskodawcy. Jak stwierdził, nie spełnia tego warunku podpis osoby, która przestała być członkiem zarządu tej spółki przed dniem wniesienia wniosku.

Na to zarządzenie wnioskodawca wniósł zażalenie, w którym zarzucił naruszenie przepisów art. 130 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. polegające na tym, że zwrócony został wniosek, który nie był dotknięty brakiem formalnym. Wskazując na ten zarzut wniósł o uchylenie zaskarżonego zarządzenia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu zażalenia skarżący stwierdził, że w chwili sporządzenia wniosku został on podpisany przez ówczesnego prezesa zarządu L. P., a zatem fakt, że w chwili złożenia wniosku, a więc w dniu 31 marca 2017 roku prezesem zarządu spółki wnioskodawcy była już inna osoba, nie pozbawia skuteczności czynności dokonanych przez poprzedniego prezesa. Jako analogiczną wskazał sytuację udzielenia pełnomocnictwa przez zarząd spółki handlowej, które pozostaje ważne choćby w późniejszym czasie zarząd się zmienił. Nadto skarżący podniósł, że sprawozdanie finansowe podpisał L. P., a więc on odpowiada za rzetelność i prawidłowość sprawozdania. Jego zdaniem złożenie podpisu pod wnioskiem rejestrowym związanym ze złożeniem sprawozdania ma charakter techniczny. Jednocześnie skarżący stwierdził, że złożenie wniosku w tym zakresie przez nowy zarząd spółki prowadziłoby niejako do uznania przez niego czynności poprzedniego zarządu za prawidłowych, choć obecny zarząd nie miał wpływu na działania spółki.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W niniejszym postępowaniu zażaleniowym rozstrzygnąć należy zagadnienie reprezentacji podmiotu rejestrowego przy złożeniu wniosku o wpis do rejestru. Wniosek, o który chodzi w sprawie, dotyczący spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie wymaga reprezentacji szczególnej (nie zachodzi sytuacja określona w art. 164 § 1 k.s.h.), natomiast niewątpliwie wymaga reprezentacji zarządu spółki, jako organu uprawnionego do reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we wszystkich sprawach, a więc także w czynnościach sądowych (art. 201 § 1 k.s.h.).

Powyższe wskazuje, że w czynnościach sądowych nie może skutecznie reprezentować spółki z o.o. osoba nie będąca piastunem organu reprezentacji tej spółki w chwili dokonywania czynności przed sądem. W niniejszej sprawie czynność ta została dokonana w chwili złożenia wniosku rejestrowego, a nie w dacie powołanej przez skarżącą jako data podpisania formularza wniosku. Porównywanie sytuacji, która nastąpiła w spółce wnioskodawcy z chwilą powołania nowego zarządu, ze skutkami udzielenia pełnomocnictwa przez poprzedni zarząd, dla jego ważności w razie odwołania zarządu, jest chybione. Aktualność upoważnienia pełnomocnika mimo zmiany zarządu wynika z tego, że czas trwania upoważnienia na podstawie pełnomocnictwa nie jest ograniczony czasem trwania mandatu piastuna organu, który pełnomocnictwa udzielił. Inaczej wygląda sytuacja utraty mandatu członka zarządu dla jego upoważnienia do prowadzenia spraw i reprezentacji spółki. Zgodnie z art. 202 § 4 k.s.h. wskutek odwołania, czy rezygnacji członka zarządu, wygasa jego mandat, a przez to upoważnienie do prowadzenia spraw i reprezentacji spółki. Tym samym nie mogą być podejmowane przez członka zarządu, który utracił mandat czynności sądowe dokonywane po tym czasie.

W niniejszej sprawa wniosek rejestrowy został wniesiony w dniu 31 marca 2017 roku (k. 26), a nie w dacie 29 marca 2017 roku, wskazanej przez wnioskodawcę jako data podpisania wniosku, a więc upoważnionym do reprezentacji spółki w tej czynności sądowej jest zarząd sprawujący funkcję w dniu 31 marca 2017 roku. Skarżący przyznał, że w tym dniu osoba, która podpisała wniosek, nie była członkiem zarządu spółki wnioskodawcy.

W sprawie znaczenia złożenia wniosku w zakresie wpisu wzmianek o złożeniu dokumentów sprawozdawczych oraz im towarzyszących, o których mowa w art. 40 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym skarżący popada w sprzeczność, bowiem z jednej strony bagatelizuje znaczenie podpisania wniosku o wpis tych wzmianek, a z drugiej strony podnosi, że podpisanie tego wniosku oznaczać będzie uznanie czynności poprzedniego zarządu. Odnosząc się do tego wywodu trzeba zauważyć, że wniosek rejestrowy służy temu, by ujawnić w Krajowym Rejestrze Sądowym informację o złożeniu sprawozdań spółki i innych wymaganych dokumentów, natomiast wniosek tych dokumentów nie zastępuje, a więc możliwa jest sytuacja złożenia wniosku rejestrowego przez inną osobę, niż osoba, która podpisała załączone do pozwu dokumenty. Oczywiście złożenie wniosku jest oświadczeniem potwierdzającym prawidłowość dokumentów, których ten wniosek dotyczy, natomiast oczywistą powinnością organu reprezentacji jest przedstawianie do ujawnienia w Rejestrze oraz aktach rejestrowych danych, które odpowiadają prawu, zarówno pod względem formy jak i treści. Nie ma żadnego powodu do zwolnienia z tego obowiązku zarządu pełniącego funkcję w dacie wykonywania obowiązków rejestrowych.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zarządzenie o zwrocie pozwu było uzasadnione, skoro wnioskodawca nie uzupełnił braku formalnego w postaci podpisania wniosku przez zarząd mający mandat w chwili składania wniosku, co oznacza, że zażalenie należy oddalić na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., jako bezzasadne.

Piotr Sałamaj Leon Miroszewski Rafał Lila