Sygn. akt III Cz 2564/17

POSTANOWIENIE

Dnia 4 kwietnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SSO Andrzej Dyrda (spr.)

Sędziowie: SSO Krystyna Wiśniewska-Drobny

SSR del. Maryla Majewska - Lewandowska

po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2018 r. w (...) na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B.

przeciwko A. S.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej

na postanowienie zawarte w punkcie 3 wyroku Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 10 sierpnia 2017 r., sygn. akt VIII C 83/17

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Maryla Majewska – Lewandowska SSO Andrzej Dyrda SSO Krystyna Wiśniewska-Drobny

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...) rozstrzygnięciem zawartym w punckie 3 wyroku zaocznego z dnia 10 sierpnia 2017r. zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.510 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że obciążenie pozwanej kosztami zastępstwa procesowego w wysokości 1.800 zł, ustalonej zgodnie z § 2 punktu 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu obowiązującym w dniu wniesienia pozwu, pozostawałoby w sprzeczności z poczuciem sprawiedliwości albowiem w niniejszej sprawie nie wniesiono zarzutów od nakazu zapłaty, a wyłącznie Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla wobec złego określenia żądania odsetkowego przez profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego powoda. Sąd wskazał, że powyższa okoliczność skutkowała skierowaniem sprawy na rozprawę. Sąd wskazał nadto, że pełnomocnik powoda poza złożeniem pozwu w odpowiedzi na zobowiązanie Sądu nie złożył żadnego pisma procesowego. Nadto, nie złożył też żadnych dokumentów w związku ze stwierdzeniem braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, nie stawił się również na terminie rozprawy. Wszystkie te okoliczności Sąd uznał za przemawiające obciążenie pozwanej obowiązkiem zwrotu jedynie części kosztów procesu.

Zażalenie na to postanowienie wniósł powód.

Zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na treść orzeczenia, a w szczególności art. 98 § 1 k.p.c., art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz § 3 w zw. z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, polegające na ustaleniu kosztów procesu na kwotę 1.510 zł, w sytuacji, gdy koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony przez stronę powodową wyniosły kwotę 2.104 zł, w tym kwotę 1.800 zł tytułem kosztów zastępstwa adwokackiego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i takie koszty winny jej zostać przez pozwanego zwrócone.

Na tych podstawach wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez nakazanie stronie pozwanej zapłaty na rzecz strony powodowej kwoty 2.104 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kwoty 1.800zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powodowej spółki zwrotu kosztów niniejszego postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Pozwem z dnia 5 stycznia 2017r. powódka domagała się zasądzenia na jej rzecz kwoty 5.521,72 zł wskazując równocześnie, ze roszczenie to ma swoje źródło w umowie pożyczki. Nadto wniosła o wydanie nakazu zapłaty w oparciu o art. 485 § 2 k.p.c.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 5.000 zł do 10.000 zł wynoszą 1.200 zł. Zgodnie natomiast z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

W niniejszym postępowaniu, powód wniósł o wydanie nakazu zapłaty, natomiast strona pozwana nie wnosiła zarzutów.

Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 484 1 § 2 k.p.c., sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie.

Uwzględniając zatem wskazane powyżej normy prawne, a w szczególności literalne brzmienie § 3 ust. 2 w/w rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, skoro strona pozwana nie wnosiła zarzutów nie było podstaw do ustalenia wysokości wynagrodzenia na podstawie zasad ogólnych.

Z przyczyn opisanych powyżej należało orzec jak w sentencji po myśli art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

SSR (del.) Maryla Majewska – Lewandowska SSO Andrzej Dyrda SSO Krystyna Wiśniewska - Drobny