Sygn. akt VIII GC 2/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 czerwca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Anna Górnik

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Grygiel

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018 r. na rozprawie

sprawy z powództwa R. T.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. na rzecz powoda R. T. kwotę 180.625,16 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych szesnaście groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 styczna 2016 roku,

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 14.449 zł (czternaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.