Sygn. akt I ACz 657/18

POSTANOWIENIE

Dnia 21 czerwca 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Józef Wąsik

po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2018 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa I. R. (1) – reprezentanta grupy złożonej z: R. Z., K. N. (1), J. N., K. Z., I. K., M. L. (1), D. N. (1), J. K. (1), P. C., M. R. (1), M. K. (1), J. G., M. B., A. O., J. S. (1), C. S., P. B., M. F., D. N. (2), M. N., Z. P., E. S., J. S. (2), J. B. (1), J. P., J. W. (1), D. M., M. D., D. P.-J., K. K. (1), M. K. (2), O. C., D. K., K. K. (2), D. R., M. S. (1), T. T., A. R. (1), M. R. (2), B. W., W. W., B. K., A. K. (1), W. S., I. W., Z. B., P. M., K. N. (2), B. G., J. W. (2), A. W., D. J., S. K., A. D., D. C., R. C., A. B., I. P., M. L. (2), I. R. (1), B. M., T. P., A. K. (2), J. K. (2), L. R. (1), I. R. (2), L. R. (2), M. K. (3), R. O., D. P., R. P., A. R. (2), J. B. (2), T. B., M. S. (2), J. Ł., V. P., A. P., Z. D., D. Ł., H. Ł., Ł. K., M. H., M. M., P. K., A. M. (1) i A. M. (2)

przeciwko (...) z siedzibą w N.

o zapłatę

na skutek zażalenia strony powodowej na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt I C 1463/16

w przedmiocie kosztów sądowych

postanawia:

odrzucić zażalenie.

Sygn. akt I ACz 657/18

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Krakowie odrzucił wniosek I. R. (1) działającej jako reprezentant grupy o zwolnienie od opłaty sądowej od apelacji, podając że stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu grupowym przepisów art. 100 ust.2, art. 101 - 103, 105, 107, 109 - 112 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie stosuje się, dlatego wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej od apelacji zawarty w apelacji złożonej od wyroku z dnia 27 listopada 2017 r. podlegał odrzuceniu.

Strona powodowa wywiodła zażalenie na powyższe rozstrzygniecie. Zarzuciła mu naruszenie art. 13 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przez ustalenie opłaty w kwocie 77.763 zł : a) na poziomie naruszającym wyrażone w art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo dostępu do sądu oraz realizowane przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie wyrażone w art. 77 ust. 2 w zw. z art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo do zaskarżenia wyroku wydanego w pierwszej instancji przez Sąd Okręgowy w Krakowie, b) stanowiącej dla strony powodowej nadmiernie utrudniony warunek wniesienia apelacji, jedynie formalnie gwarantując prawo zaskarżenia orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przez Sąd Okręgowy, co stanowi naruszenie art. 78 w zw. z art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na powyższe zarzuty skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Krakowie.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie jako niedopuszczalne, podlegało odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 394 §1 k.p.c. zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego enumeratywnie wyszczególnione w punktach od 1 do 12 tego przepisu. Rozstrzygnięcie, którego przedmiotem było odrzucenie wniosku o zwolnienie od opłaty sądowej od apelacji nie zostało wymienione w art. 394 § 1 pkt 1-12 k.p.c. Nie jest ono także orzeczeniem kończącym postępowanie w sprawie.

Konstytucyjność przytoczonych przepisów nie budzi wątpliwości z uwagi na inne korzystne uprawnienia procesowe przyznane powodom pozwu zbiorowego w tym niższe opłaty sądowe.

W konsekwencji uznać należało zatem, że od wskazanego rozstrzygnięcia nie przysługuje zażalenie, dlatego podlegało ono odrzuceniu przez Sąd Apelacyjny stosownie do art. 370 k.p.c. w zw. z art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.