Sygn. akt III Ca 1490/17

POSTANOWIENIE

Dnia 5 lutego 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie : SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

SR Wioletta Sychniak

Protokolant: sekr. sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko T. K.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2017 roku

sygn. akt I C 487/16

p o s t a n a w i a :

1. uchylić zaskarżony wyrok i odrzucić sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego w dniu 27 kwietnia 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie o sygn. akt I Nc 404/16;

2.zasądzić od T. K. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 540 (pięćset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

3. przyznać i wypłacić ze Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi na rzecz adwokata M. P. kwotę 553,50 (pięćset pięćdziesiąt trzy 50/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej T. K. w postępowaniu apelacyjnym przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu.