Sygn. akt IIK 313/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 maja 2018 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Patrycja Abel-Mordasewicz

Protokolant: st. sekr. sądowy Marzena Białocerkowiec

w obecności oskarżyciela publicznego: nie stawił się

po rozpoznaniu dnia 24/05/2018 r. sprawy

1.K. M. (1) syna G. i B. z domu N.,

ur. (...) w B.;

oskarżonego o to, że:

W dniu 11 stycznia 2017 roku w „barze 16”, (...) M. M. w S. przy ulicy (...), urządzał gry na automacie bez nazwy o nr K-07 poprzez najem powierzchni lokalu pod ustawienie i eksploatację ww. automatu, w miejscu do tego nieprzeznaczonym i bez wymaganego zezwolenia naruszając dyspozycję określoną w art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 23 a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.),

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 k.k.s.

2.M. M. syna K. i J. z domu M.,

ur. (...) w M.,

oskarżonego o to, że:

W dniu 11 stycznia 2017 roku w „barze 16”, (...) M. M. w S. przy ulicy (...), urządzał gry na automacie bez nazwy o nr K-07 poprzez wynajem powierzchni lokalu pod ustawienie i eksploatację ww. automatu, sprawując stały nadzór na ustawionym urządzeniem, w miejscu do tego nieprzeznaczonym i bez wymaganego zezwolenia naruszając dyspozycję określoną w art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 23 a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.),

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 k.k.s.

O R Z E K A :

I.Oskarżonego K. M. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 107 § 1 k.k.s. w art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 23 a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.), skazuje go na karę grzywny w rozmiarze 150 (sto pięćdziesiąt ) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 100 ( sto) złotych;

II.Oskarżonego M. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 107 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 23 a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.), skazuje go na karę grzywny w rozmiarze 30 (trzydziestu) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 80 ( osiemdziesiąt) złotych;

III. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonych: K. M. (1) 150 złotych, zaś od oskarżonego M. M. kwotę 240 zł na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłat i obciąża ich pozostałymi kosztami procesu w ½ części każdego z nich.

UZASADNIENIE

Sąd ustalił , co następuje:

M. M. prowadzi działalność gospodarczą w postaci baru (...) położonego w S. na ulicy (...) przy stacji paliw.

K. M. (1) prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą ulica (...) w B..

W dniu 11 lutego 2016 roku K. M. (1) zawarł umowę najmu powierzchni w lokalu użytkowym z wynajmującym M. M. (d. umowa najmu lokalu k. 52-54; umowa najmu powierzchni w lokalu użytkowym z 11.02.2016r. wraz z fakturami VAT za świadczona usługę k. 55-56). Przedmiotem umowy był najem części lokalu o powierzchni 2 m 2 na którym najemca ustawił urządzenie rozrywkowe. Na mocy powyższej umowy do lokalu M. M. został wstawiony automat do gier bez nazwy o numerze K-07.

W dniu 11 stycznia 2017 roku funkcjonariusze Urzędu Celnego w O. wykonywali obowiązki służbowe na terenie miejscowości S. w ramach nadzoru nad przestrzeganiem zasad prowadzenia działalności w obszarze gier hazardowych. W tym celu udali się w tym celu do baru (...) położonego na ulicy (...) w S.. W lokalu tym ujawnili automat do gier bez nazwy, który pod względem wizualnym i konstrukcyjnym przypominał urządzenie wykorzystywane do organizowania gier hazardowych (d. protokół przeszukania pomieszczeń lokalu k. 8-9; protokół oględzin automatu do gier k. 11-12; zeznania świadków W. M. k. 6-7; K. D. k. 163, 290 odw. ).

Funkcjonariusze przeprowadzili na powyższym urządzeniu w drodze eksperymentu procesowego doświadczenie polegające na ustaleniu przebiegu gry. Po przeprowadzonym eksperymencie funkcjonariusze ustalili, iż urządzenie to służy do prowadzenia gier o charakterze komercyjnym odpłatnym, a udostępniane na nim gry mają charakter losowy, co odpowiada definicji gier na automatach (d. protokół z przebiegu przeprowadzenia w drodze eksperymentu procesowego doświadczenia odtworzenia przebiegu gry na automacie k. 3 -4; protokół przeszukania k. 8-10; protokół oględzin ze zdjęciami i szkicem sytuacyjnym k. 11-14; protokół oględzin wnętrza automatów k.68; opinia biegłego dr inż. A. C. ( k. 97-101).

Oskarżony M. M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, iż zadzwonił do niego człowiek, który chciał wynająć powierzchnię baru pod ustawienie automatu do gier. Zaproponował kwotę 250 złotych. Wysłano do niego umowę, zaakceptował warunki i odesłał. Następnie właściciel odesłał mi podpisaną umowę. Dodał, że nie był obecny przy wstawianiu urządzenia i nie wie dokładnie kiedy to się odbyło, nie spotkał też się osobiście w wynajmującym powierzchnię. Stwierdził nadto, że wystawiał fakturę, zostawiał ją w barze, ktoś ją odbierał i zostawiał gotówkę za najem. Nigdy wcześniej nie wynajmował w ten sposób powierzchni lokalu, nie rozmawiał na temat legalności takiego działania. W marcu dowiedział się, że od 1 kwietnia weszła ustawa dotycząca automatów do gier, nie potrafi jednak dokładnie określić jej zakazów (d. wyjaśnienia oskarżonego M. M. k. 149).

Oskarżony K. M. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień (d. wyjaśnienia oskarżonego K. M. (1) k. 154).

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonych, gdyż są one sprzeczne z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Przeczą temu zeznania świadków W. M. ( k. 6-7) oraz K. D. ( k. 163, 290 odw.), którzy potwierdzili zasady działania i mechanizm pracy zabezpieczonego automatu do gier.

Z zeznaniami tychże świadków spójne są nadto inne dowody zgromadzone w sprawie, a zwłaszcza protokół z przeprowadzonego w drodze eksperymentu procesowego doświadczenia przebiegu gry na automatach ( k. 3-4), protokół oględzin ze szkicem sytuacyjnym ( k. 11-14), protokół oględzin wnętrza automatów ( k. 68) i opinia biegłego dr inż. A. C. ( k. 97-101).

Oskarżony M. M. w dniu 11 stycznia 2017 roku w „barze 16”, (...) M. M. w S. przy ulicy (...), urządzał gry na automacie bez nazwy o nr K-07 poprzez wynajem powierzchni lokalu pod ustawienie i eksploatację ww. automatu, sprawując stały nadzór na ustawionym urządzeniem, w miejscu do tego nieprzeznaczonym i bez wymaganego zezwolenia naruszając dyspozycję określoną w art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 23 a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).

Oskarżony K. M. (1) w dniu 11 stycznia 2017 roku w „barze 16”, (...) M. M. w S. przy ulicy (...), urządzał gry na automacie bez nazwy o nr K-07 poprzez najem powierzchni lokalu pod ustawienie i eksploatację ww. automatu, w miejscu do tego nieprzeznaczonym i bez wymaganego zezwolenia naruszając dyspozycję określoną w art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 23 a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).

W tym stanie rzeczy wina oskarżonych nie budzi wątpliwości i została im w pełni wykazana zebranymi w sprawie dowodami. Działaniem swym wyczerpali oni dyspozycję art. 107 § 1 kks.

Wymierzając obu oskarżonym kary Sad miał na uwadze takie okoliczności wpływające na stopień społecznej szkodliwości czynów jak okoliczności jego popełnienia- oskarżony M. M. jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą winien zainteresować się czego dokładnie umowa dotyczy, a przede wszystkim w jaki sposób będzie funkcjonować wstawiony do jego lokalu automat do gier. Nie zainteresował się jakie są zasady działania takiego automatu. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że temat legalności działania automatów do gier hazardowych, a co za tym idzie wynajmowania powierzchni pod ich funkcjonowanie był co najmniej od 2014r. szeroko poruszany w mediach. A jeśli nawet doniesień medialnych nie śledził ,nie pokusił się o żaden kontakt z właścicielem automatu, żeby zweryfikować czy poznać szczegóły działania automatu, w kontekście jego legalności.

Z kolei K. M. (1) był kilkakrotnie karany za to samo przestępstwa ( d. dane o karalności k. 159) i mino to nie zaprzestał urządzania gier na automatach.

Analizując kwestię odpowiedzialności karnej K. M. (2) w zakresie res iudicata wskazać należy, ze w orzecznictwie wskazuje się, że warunkiem przyjęcia stanu prawomocności materialnej jest tożsamość czynu, a nie tylko wzajemne podobieństwo, identyczna kwalifikacja prawna, czy pomieszczenie zachowań w tożsamym przedziale czasowym. W orzecznictwie wskazuje się bowiem, że warunkiem przyjęcia stanu prawomocności materialnej jest tożsamość czynu, a nie tylko wzajemne podobieństwo, identyczna kwalifikacja prawna, czy pomieszczenie zachowań w tożsamym przedziale czasowym ( postanowienie SN z dnia 4 kwietnia 2018r. V KS 5/18 baza orzeczeń Sadu Najwyższego). Z tych tez względów pomimo dołączonego przez obrońcę oskarżonego wyroku w sprawie II K 305/17 Sadu Rejonowego w Działdowie skazującego K. M. (1) za popełnienie przestępstwa z art. 107 § 1 kks, nie można stwierdzić by zachodziła powaga rzeczy osądzonej. Analizując bowiem stawiany oskarżonemu K. M. (1) zarzut, w kontekście zarzutów stawianych mu przed Sądem Rejonowym w Działdowie nie zachodzi tożsamość czynów (ani okres czasu, ani miejscowość ani rodzaj automatów nie są tożsame).

W tym stanie rzeczy należy uznać, że wymierzone oskarżonym kary grzywny są adekwatne do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynów im zarzucanych oraz adekwatne do ich stosunków majątkowych.

O kosztach procesu orzeczono jak w punkcie III.