Sygn. akt IIW 308/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Patrycja Abel-Mordasewicz

Protokolant: starszy sekr. sąd. Marzena Białocerkowiec

przy udziale oskarżyciela publicznego: mł. asp. M. S.

po rozpoznaniu w dniu 25.09.2017 r., 18.10.2017 r. i 19.03.2018 r. sprawy

Z. Z. (1) syna L. i Z. z domu D.,

ur. (...) w miejscowości Ł.,

obwinionego o to, że:

Będąc właścicielem pojazdu marki S. o nr rej. (...) w okresie od miesiąca lipca 2016 roku do miesiąca czerwca 2017 roku poprzez zaniechanie obowiązku usunięcia tego samochodu z Alei (...) w M., nie zastosował się do obowiązującego na tej drodze zakazu zatrzymywania, wynikającego ze znaku drogowego B-36,

tj. o wykroczenie z art. 92 § 1 KW.

ORZEKA:

I.  Obwinionego Z. Z. (1) uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu;

II.  Koszty postepowania ponosi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, co następuje:

Obwiniony Z. Z. (1) stanął pod zarzutem tego, że będąc właścicielem pojazdu marki S. o nr rej. (...) w okresie od miesiąca lipca 2016 roku do miesiąca czerwca 2017 roku poprzez zaniechanie usunięcia tego samochodu z Alei (...) w M., nie zastosował się do obowiązującego na tej drodze zakazu zatrzymywania, wynikającego ze znaku drogowego B-36, tj. o popełnienie wykroczenia z art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń.

Z. Z. (1) jest mieszkańcem miejscowości M.. Obwiniony prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Baza Żeglarska CICHA ZATOKA. W ramach prowadzonej działalności obwiniony postawił pomosty dla potrzeb cumowania jachtów oraz postawił urządzenie dźwigowe do obsługi jednostek pływających. Dźwig ten jest posadowiony na pojeździe marki S. o nr rej. (...). Pojazd ten nie przemieszcza się, zaś urządzenie dźwigowe zamontowane na tym pojeździe służy do wyciągania łodzi na brzeg oraz do obsługi jednostek pływających. Pojazd ten zajmuje część pasa drogowego Alei (...) (d. wyjaśnienia obwinionego Z. Z. (1) k. 125-126).

W sierpniu 2015 roku uzgodniono zmianę organizacji ruchu na Alei (...) poprzez ustawienie tam znaku drogowego B-36 „zakaz zatrzymywania się”, który obowiązuje po obu stronach drogi oraz w pasie drogowym.

Obwiniony Z. Z. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że działalność gospodarczą w postaci Bazy Żeglarskiej C. Z. prowadzi od lat 80-tych zeszłego wieku. Dźwig, o którym mowa - żuraw, na samochodzie S. (...) stoi na wybudowanym przez firmę przyczółku, zgodnie z pozwoleniem na budowę i wszelkimi do tego celu dokumentami, odebranymi przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. i wydanym pozwoleniem na użytkowanie tego miejsca przez Wojewodę (...) z 1999 r. Żuraw ten stoi już tak od ponad 20 lat i nigdy nie było żadnego problemu. W 2016 roku Urząd Miasta postawił znak zakaz postoju, zatrzymywania, który nie dotyczy jego sprzętu, bo nie może dotyczyć przyczółku, który został wybudowany na działkach właściciela wód i części UM, które to posadowienie wskazali urzędnicy Urzędu Miasta w M., Urzędnicy Rejonowego Biura Architektury w G. i Wojewoda (...). Dodał, że znak jest postawiony od dwóch lat, nie wie czego dotyczy, bo tam nie ma pobocza. Od wielu lat jest właścicielem samochodu marki S. i dysponuje tym pojazdem. Pojazd ten był wstawiony dźwigiem w to miejsce, to jest na ten przyczółek. Wiedział, że jest znak, ale w żadnym wypadku nie mógł sobie wyobrazić, że dotyczy to właśnie jego. Stwierdził, że nie zajmuje pasa drogowego. Wyjaśnił nadto, że toczy się postępowanie cywilne, wystąpiono o zapłatę za 20 m brzegu. Wskazał nadto, że dowiedział się, że jego żuraw stoi na przyczółku, który to przyczółek przeszkadza panu B. wybudować w basenie jego portu, pomostów przy tej drodze. Dodał nadto, że jest to baza żeglarska, dźwig służy do słupowania jachtów. Jest to jedyny w M. dźwig. Stwierdził nadto, że jak postawiono znak to nie otrzymał z urzędu miasta żadnej informacji, że ma ten dźwig usunąć. Dodał, że ten znak odczytuje jako zakaz parkowania na drodze, a ten dźwig stoi na betonowej podstawie (d. wyjaśnienia obwinionego k.125-126).

Sąd ustalił, co następuje:

Zgodnie z art. 92. § 1 Kodeksu Wykroczeń, kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Pojazd obwinionego Z. Z. (1) od ponad 20 lat stoi unieruchomiony, w całości poza wydzielonym wyraźnie traktem pieszo – jezdnym. W związku z tym nie można stwierdzić, że wpływa on na płynność ruchu na Alei (...), chociaż zajmuje pas drogowy, na którym od sierpnia 2015 roku obowiązuje zakaz zatrzymywania, wynikający ze znaków drogowych B-36. Jednakże pojazd ten od momentu ustawienia go w tym miejscu nie był używany jako pojazd mechaniczny, w momencie postawienia znaku drogowego pojazd był unieruchomiony, stoi niezmiennie w tym samym miejscu, zaś koła pojazdu są zablokowane. Uruchomiana jest jedynie część dźwigowa, która służy do słupowania jachtów. Wprawdzie do obwinionego kierowana była korespondencja związana z usunięciem pojazdu, jednakże jego nieusunięcie wiązało się z inną interpretacją stanu faktycznego przez Z. Z. (1), czego konsekwencją jest wystąpienie przez Urząd Miasta i Gminy w M. z powództwem o wydanie nieruchomości przeciwko Z. Z. (1).

Na marginesie należy wskazać, że pomiędzy obwinionym Z. Z. (1) a Urzędem Miasta i Gminy w M. toczy się obecnie postępowanie cywilne, które rozstrzygnie kwestię związaną z użytkowaniem pasa ruchu drogowego tj. nieruchomości, na której posadowiony jest pojazd, a okoliczność ta nie była przedmiotem tego postępowania.

Mając powyższe na uwadze Sąd uniewinnił obwinionego od popełnienia zarzucanego mu czynu.

O kosztach postępowania Sąd orzekł po myśli art. 118 § 2 kpow.