Sygn. akt III Cz 1633/17

POSTANOWIENIE

Dnia 8 sierpnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Marcin Rak

SR del. Maryla Majewska - Lewandowska

po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2018 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzycieli Banku (...) Spółki Akcyjnej w G., Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta G., Spółdzielni Mieszkaniowej (...), Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. S. w G.

przeciwko dłużnikom L. G., B. G.

z udziałem F. M.

o egzekucję świadczenia pieniężnego

w toku nadzoru nad egzekucją z nieruchomości prowadzoną w postępowaniu egzekucyjnym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach I. R.
w sprawie o sygn. akt Km 247/15

na skutek zażalenia dłużnika L. G.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 14 października 2016 r., sygn. akt II Co 5617/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR del. Maryla Majewska - Lewandowska SSO Leszek Dąbek SSO Marcin Rak

Sygn. akt III Cz 1633/17

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Gliwicach w postanowieniu z dnia 14 10 2016r. udzielił przybicia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w G. przy ulicy (...)

o urządzonej księdze wieczystej prowadzonej przez ten Sąd po numerem (...) za cenę 86.000zł na rzecz F. M., legitymującego się dowodem osobistym o numerze (...), wydanym przez zagraniczny organ – Ministerstwo Policji, szwedzki numer (...) (...)- (...), urodzonego we W. syna M. i M., zamieszkałego w C. przy ulicy (...), uznając, że zostały zrealizowane przewidziane w art. 987 k.p.c. przesłanki udzielenia przybicia.

Orzeczenie zaskarżył dłużnik L. G., który wnosił o jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Gliwicach do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Zarzucił, że przy ferowaniu orzeczenia naruszono regulację art. 976 § 1 k.p.c.,

gdyż licytant będąc cudzoziemcem nie przedstawił zezwolenia uprawniającego go

do nabycie egzekwowanego prawa.

Ponadto zarzucał, że prowadzenie egzekucji z tego prawa jest środkiem nadmiernie dotkliwym dla dłużników, którzy mieszkają w lokalu mieszkalnym stanowiącym przedmiot tego prawa, a Bank otrzymuje środki nie tylko z prowadzonej przeciwko nim egzekucji dłużnikom ale także bezpośrednio od nich.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Stosownie do regulacji art. 997 zd. 2 k.p.c. podstawą zażalenia na postanowienie o przybiciu nie mogą być takie uchybienia przepisów postępowania, które nie naruszają praw skarżącego, wobec czego „ogranicza się ona do naruszenia przepisów na etapie zawiadomienia o licytacji, toku jej prowadzenia i samego przybicia, natomiast

nie odnosi się do wcześniejszych faz postępowania egzekucyjnego” (postanowienie Sąd Najwyższy w z dnia 11 02 2000r. III CKN 1072/99, OSNC 2000, nr 9, poz. 160).

Dlatego w ramach rozpoznania zażalenia nie podlega badaniu oraz ocenie kwestionowana w nim zasadność prowadzenia egzekucji z egzekwowanego prawa

i ocena podniesionego w tej kwestii w zażaleniu zarzutu jest bezprzedmiotowa.

Zaskarżone postanowienie zostało wydane z dochowaniem wymogów przewidzianych w regulacji art. 987 k.p.c. i zawiera wszystkie elementy przewidziane

w regulacji art. 990 k.p.c.

Nie jest to zresztą kwestionowane w zażaleniu, w którym - poza wskazanym powyżej zarzutem - ograniczono się do zanegowania uprawnienie licytanta do nabycia egzekwowanego prawa (z uwagi na to, że jest on cudzoziemcem).

Egzekwowane prawo jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego i przynależy do kategorii ograniczonych praw rzeczowych.

Dlatego wbrew temu co zarzuca zażalenie do jego nabycie przez cudzoziemca nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia, gdyż w świetle regulacji art. 1 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 24 03 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców zezwolenia wymaga tylko nabycie przez cudzoziemca prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego użytkowania (tekst jednolity Dz.U 2016r. poz. 1061).

Wskazany w zaskarżonym postanowieniu licytant nie należy zatem do kategorii osób wymienionych w art. 976 § 1 k.p.c. (w szczególności do osób „które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwa”), co w połączeni z powyższym czyni zażalenie bezzasadnym i stosownie do regulacji art. 385 k.p.c. w związku

z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. prowadziło do jego oddalenia.

Reasumując zaskarżone orzeczenie jest prawidłowe i dlatego zażalenie jako bezzasadne oddalono w oparciu o przepis art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSR del. Maryla Majewska - Lewandowska SSO Leszek Dąbek S SO Marcin Rak