Sygn. akt I AGz 328/18

POSTANOWIENIE

Dnia 26 czerwca 2018 roku

Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący : SSA Jan Kremer

Sędziowie : SSA Paweł Rygiel

SSA Regina Kurek

po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Bank (...) spółki akcyjnej w W.

przeciwko Ł. S.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2018 r., sygn. akt IX GNc 1005/17

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA Paweł Rygiel SSA Jan Kremer SSA Regina Kurek

sygn. akt I AGz 328/18

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Krakowie odrzucił zarzuty pozwanego od nakazu zapłaty z dnia 8 września 2017 r.

W uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał, że w dniu 8 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IX Gospodarczy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, w którym uwzględnił powództwo w całości. W dniu 12 października 2017 r. pozwany wniósł pismo zatytułowane odpowiedź na pozew, które zostało przez Sąd Okręgowy zakwalifikowane jako zarzuty od nakazu zapłaty. Zarządzeniem z dnia 30 października 2017 r. , doręczonym w dniu 4 grudnia 2017 r., pozwany został wezwany do usunięcia braków fiskalnych i formalnych zarzutów od nakazu zapłaty poprzez uiszczenie opłaty od zarzutów w wysokości 3568 zł oraz wskazanie na piśmie w 2 egzemplarzach czy zaskarża nakaz w całości czy w części (w przypadku zaskarżenia częściowego z dokładnym określeniem w jakiej części – co do jakiej kwoty zaskarża nakaz zapłaty), w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia zarzutów od nakazu zapłaty. Zakreślony termin upłynął z dniem 11 grudnia 2017 r. Pozwany, pomimo upływu zakreślonego terminu, nie usunął w terminie wskazanych braków zarzutów, wobec czego zarzuty podlegały odrzuceniu na zasadzie art. 494 § 1 k.p.c.

Postanowienie to w całości zaskarżył pozwany wnosząc o jego uchylenie.

Pozwany podniósł, że uzupełnił wszystkie braki, o które został wezwany.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Wbrew wywodom zażalenia pozwany nie uzupełnił ani braków fiskalnych ani formalnych zarzutów, o których uzupełnienie został wezwany w terminie 1 tygodnia pod rygorem odrzucenia zarzutów. Pozwany nie wskazał kiedy uiścił opłatę, a w sądzie nie odnaleziono dowodu jej uiszczenia, do zażalenia nie przedłożył dokumentów potwierdzających dokonanie czynności na które się powołuje.

Wobec powyższego zasadnym było odrzucenie przez Sąd Okręgowy zarzutów pozwanego w oparciu o art. 494 § 1 k.p.c. , który stanowi, że Sąd odrzuca zarzuty, których braków pozwany nie usunął w terminie.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny postanowił jak w sentencji na zasadzie 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

SSA Paweł Rygiel SSA Jan Kremer SSA Regina Kurek