Sygn. akt IX P 435/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2018 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Żarkowska

Ławnicy: W. G., A. H.

Protokolant: stażysta Patrycja Malcherek

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2018 r. w Szczecinie

sprawy R. Z.

przeciwko (...) w S.

przy udziale prokuratora (...) w S. Ł. E.

o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę

I oddala powództwo,

II zasądza od R. Z. na rzecz (...) w S. 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.