Sygn. akt VIII U 696/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 października 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Agnieszka Gocek

Protokolant stażystka Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2018 roku w Ł.

sprawy z odwołania : E. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ENS/20/021185212 (...): (...)

o prawo do emerytury

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje E. P. prawo do emerytury od 1 stycznia 2018 roku;

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. na rzecz E. P. kwotę 180,- (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.