Sygnatura akt XIII Ga 790/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Jolanta Jachowicz

Sędziowie: S.O. Jarosław Pawlak,

S.R. (del.) Paweł Hajdys (spr.)

Protokolant: staż. Maciej Byliński

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2018 roku na rozprawie w Łodzi

sprawy z powództwa J. B.

przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2018 roku wydanego w sprawie o sygnaturze akt V GC 637/16

1. oddala apelację;

2. zasądza od pozwanej (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda J. B. kwotę 900 (dziewięćset) zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Jarosław Pawlak Jolanta Jachowicz Paweł Hajdys