Sygn. akt VIII Ga 301/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 sierpnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący SSO Anna Budzyńska

Sędziowie SO Leon Miroszewski (spr.)

SR del. Rafał Lila

Protokolant st. sekr. sąd. Agata Furga

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2018 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Przedsiębiorstwu Budownictwa (...) spółce akcyjnej w S.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 stycznia 2018 r. sygn. akt V GC 308/14

I.  zmienia zaskarżony wyrok w całości w ten sposób, że:

1.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 21.758,37 zł (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 września 2013 r.

2.  oddala powództwo w pozostałej części.

3.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.505 zł (pięć tysięcy pięćset pięć złotych) tytułem kosztów procesu.

4.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim kwotę 1.374,05 zł (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt cztery złotych pięć groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

II.  oddala apelację w pozostałej części.

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.888 zł (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSR del. (...)SSO (...)SSO (...)