Sygn. akt IX C 163/16

S., dnia 9 lutego 2018 r.

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym w dniu 13 grudnia 2016 roku powód M. S. wniósł o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanego przez Sąd Rejonowy w Mikołowie z dnia 27 listopada 2006r., sygn. akt VI Nc 7136/06, zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych wraz z kwotą 17 zł tytułem uiszczonej opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie w całości postępowania egzekucyjnego w sprawie z wniosku Banku (...) SA w W. prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie M. J. (sygn. akt Km 1657/16) – do czasu prawomocnego zakończenia niniejszej sprawy.

W uzasadnieniu powód wskazał, iż w dniu 27 listopada 2006r. Sąd Rejonowy w Mikołowie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w sprawie o sygn. akt VI Nc 7136/06 na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. M. K. w O.. Podmiot ten wszczął postępowanie egzekucyjne w 2010r., które prowadzone było przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie M. J. w sprawie Km 6206/10. W toku tego postępowania komornik przekazał wierzycielowi całość dochodzonego roszczenia. Według powoda, następca prawny Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. M. K. w O. Bank (...) SA w W. wszczął ponownie postępowanie egzekucyjne pomimo tego, że należność z przedmiotowego nakazu zapłaty została wyegzekwowana w całości. Powód wskazał, iż żądanie pozwu znajduje oparcie w art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 731 k.c. z uwagi na wyegzekwowanie roszczenia przez wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie Km 6206/10. Z tej przyczyny, w ocenie powoda, żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności jest zasadne. (k. 3 – 4 akt IX C 163/16)

Postanowieniem z dnia 8 marca 2017r. niniejszy Sąd udzielił powodowi zabezpieczenia powództwa przeciwko pozwanej poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 1657/16 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie M. J. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w niniejszej sprawie. (k. 19 – 20 akt IX C 163/16)

W odpowiedzi na pozew z dnia 30 marca 2017r. pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz kwoty 17 złotych tytułem uiszczonej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

W uzasadnieniu pozwana wskazała, iż powództwo opiera się na zarzucie, że w toku egzekucji prowadzonej poprzednio na podstawie zaskarżonego tytułu wykonawczego komornik przekazał wierzycielowi całość dochodzonego roszczenia, a zarzut ten jest, w ocenie pozwanej, całkowicie nieprawdziwy. Pozwana wskazała bowiem, iż w toku postępowanie egzekucyjnego wszczętego przez pierwotnego wierzyciela - (...) im. (...) w O. w sprawie o sygn. akt Km 6206/10 nie została wyegzekwowana całość należności wynikającej z tytułu wykonawczego. Na dzień wszczęcia egzekucji zadłużenie na podstawie tytułu wykonawczego wynosiło bowiem już 15.590,81 zł, na którą to kwotę składały się: 6.307,38 zł tytułem należności głównej, 6.890,05 zł tytułem odsetek umownych w wysokości 28 % w stosunku rocznym należnych od dnia 03.11.2006r. do dnia 27.09.2010r., ewentualne dalsze odsetki umowne od dnia 28.09.2010r., 279,10 zł tytułem kosztów procesu, 2.102,98 zł tytułem opłaty egzekucyjnej i 11,30 zł tytułem wydatków gotówkowych. Zatem należności inne niż należność główna stanowiły w sumie kwotę 9.283,43 zł. Komornik prowadził postępowanie egzekucyjne do dnia 04.10.2016r. kiedy to wydał postanowienie o jego umorzeniu na podstawie art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c. – z uwagi na zmianę wierzyciela. Pełnomocnik pozwanej wskazał, iż z punktu 2 postanowienia Komornika z dnia 04.10.2016r. wynika, iż komornik postanowił tytuł wykonawczy zwrócić wierzycielowi, a z uzasadnienie wynika, iż zwrot ten zarządzono na podstawie art. 816 k.p.c. Według pełnomocnika wynika z tego, iż świadczenie objęte tytułem wykonawczym nie zostało wyegzekwowane w całości. Z adnotacji na zwróconym tytule wykonawczym wynika, iż wierzycielowi w toku postępowania egzekucyjnego przekazano kwotę 9.963,46 zł, w tym 190 zł tytułem zwrotu zaliczki, a zatem na egzekwowane należności ściągnięto kwotę 9.773,46 zł. Tożsama informacja o wyegzekwowanych świadczeniach znalazła się w postanowieniu komornika z dnia 21.11.2016r. Nowy wierzyciel – pozwany po uzyskaniu klauzuli wykonalności na przedmiotowy tytuł egzekucyjny złożył nowy wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko powodowi na podstawie nakazu zapłaty z dnia 27.11.2006r. Wniosek o kontynuowanie egzekucji uwzględniał fakt, że w trakcie poprzedniej egzekucji wyegzekwowano cześć świadczeń poprzednio egzekwowanych. Pełnomocnik pozwanej ponadto wskazał, iż w poprzedni postępowaniu egzekucyjnym egzekwowane były należności, które na dzień wszczęcia egzekucji wynosiły już 15.590,81 zł, a kwota ta uległą z każdym dniem powiększeniu o dalsze odsetki umowne w wysokości 28 %. Z informacji o wynikach egzekucji wynika, iż wyegzekwowano jedynie kwotę 9.773,46 zł. Samo porównanie tych kwota, według pełnomocnika pozwanej, jednoznacznie dowodzi tego, iż nie wyegzekwowano całości świadczeń wynikających z tytułu wykonawczego, a tym samym zarzut powoda nie może zasługiwać na uwzględnienie. (k. 34 – 35v. akt IX C 163/16)

Na rozprawie wyznaczonej na dzień 23 stycznia 2018r. stawił się pełnomocnik powoda. Pełnomocnik pozwanej nie stawił się, mimo zawiadomienia o terminie.

Pełnomocnik powoda podtrzymał w całości żądanie pozwu. Po zamknięciu rozprawy, pełnomocnik powoda oświadczył, iż wnosi i wywodzi jak w pozwie. Ponadto wskazał, iż z ostrożności procesowej ponosi zarzut przedawnienia wskazując, iż postępowanie egzekucyjne na podstawie nakazu zapłaty wszczęto w 2010 roku, nakaz zapłaty wydano w 2006 roku, a klauzula wykonalności na pierwszego wierzyciela nadana była w 2006 roku, a zatem odsetki od 2006 roku do 2007 roku uległy przedawnieniu. (k. 100 akt IX C 163/16)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 27 listopada 2006 roku Sąd Rejonowy w Mikołowie w Wydziale VI Grodzkim w sprawie o sygn. akt VI Nc 7136/06, na skutek pozwu wniesionego przez powódkę Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową im. M. K. w O. w dniu 3 listopada 2006r., nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym nakazując pozwanemu M. S. aby zapłacił powódce kwotę 6.307,45 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości 28 % w stosunku rocznym liczonymi od dnia 03 listopada 2006 roku oraz kwotę 256,10 zł tytułem zwrotu kosztów procesu – w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia nakazu, albo wniósł w tymże terminie do Sądu zarzuty.

Bezsporne, a nadto:

- nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 27 listopada 2006r., sygn. a kt VI Nc 7136/06 – koszulka przed kartą 1 akt Km 1657/16 Komornika Sądowego M. J.

Na podstawie nakazu zapłaty z dnia 27 listopada 2006r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Mikołowie w sprawie o sygn. akt VI Co 7136/06 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, pierwotny wierzyciel Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. M. K. w O. wniosła do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie S. S. o wszczęcie egzekucji. W dniu 27 września 2009r. w sprawie o sygn. akt Km 6206/10 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie S. S. skierował do dłużnika M. S. zawiadomienie o wszczęciu egzekucji na podstawie wskazanego powyżej tytułu wykonawczego z wniosku wierzyciela Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowa im. M. K. w O. wskazując jako egzekwowane należności:

- kwotę 6.307,38 zł tytułem należności głównej,

- kwotę 6.890,05 zł tytułem odsetek do dnia 27.09.2010r., a w przypadku zwłoki również dalsze odsetki od dnia 28.09.2010r. wraz z należną od nich opłatą egzekucyjną w wysokości 5,57 zł dziennie,

- kwotę 279,10 zł tytułem kosztów procesu,

- kwotę 2.102,98 zł tytułem opłaty egzekucyjnej,

- kwotę 11,30 zł tytułem wydatków.

Bezsporne, a nadto:

- zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z dnia 27.09.2010r. w sprawie Km 6206/10 Komornika Sądowego S. S. (k. 71 akt IX C 163/16)

Na mocy postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie M. J. z dnia 4 października 2016r. wydanego w sprawie Km 6206/10 (dawniej prowadzonej przez Komornika Sądowego S. S.), postępowanie egzekucyjne z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. M. K. w O. przeciwko M. S. zostało umorzone na podstawie art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c. – z uwagi na przeniesienie całego majątku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. M. K. w O. przez spółkę przejmującą – Bank (...) SA w W. w trybie art. 491 § 1 pkt 1 ksh oraz zarządził zwrot tytułu wykonawczego wierzycielowi po uprawomocnieniu się postanowienia – na podstawie art. 816 k.p.c.

Bezsporne, a nadto:

- postanowienie Komornika Sądowego M. J. z dnia 4 października 2016r. wydane w sprawie Km 6206/10 – k. 69 akt IX C 163/16.

Kolejnym postanowieniem z dnia 4 października 2016r. wydanym w sprawie Km 6206/10 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie M. J. ustalił koszty postępowania egzekucyjnego – z uwagi na umorzenie postępowania wskazując w uzasadnieniu, iż w toku postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 6206/10 wyegzekwowano na rzecz wierzyciela Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. M. K. w O. łączną kwotę 9.963,46 zł, w tym zwrot zaliczki w kwocie 190 zł.

Na zwróconym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie M. J. tytule wykonawczym została uczyniona wzmianka o przekazaniu na rzecz wierzyciela w sprawie Km 6206/10 łącznie kwoty 9.963,46 zł, w tym zwrot zaliczki 190 zł.

Bezsporne, a nadto:

- postanowienie Komornika Sądowego M. J. z dnia 4 października 2016r. wydane w sprawie Km 6206/10 – k. 69 akt IX C 163/16.

- tytuł wykonawczy – w koszulce przed kartą 1 w aktach Km 1657/16 Komornika Sądowego M. J.;

Sąd Rejonowy w Mikołowie Wydział I Cywilny wydał w dniu 14 września 2016r. w sprawie o sygn. akt I Co 3168/16 postanowienie, na mocy którego w punkcie 1 nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 27 listopada 2006r., sygn. akt VI Nc 7136/06, w sprawie z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. K. w O., na rzecz Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W., a w punkcie 2 zasądził od dłużnika M. S. na rzecz wierzyciela kwotę 91,45 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Bezsporne, a nadto:

- tytuł wykonawczy – w koszulce przed kartą 1 w aktach Km 1657/16 Komornika Sądowego M. J.;

Na wniosek pozwanej Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. z dnia 4 listopada 2016r. Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym Szczecin – P. i Zachód w S. M. J. wszczął w dniu 21 listopada 2011r. w sprawie Km 1657/16 postępowanie egzekucyjne przeciwko powodowi M. S. w oparciu o tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 27 listopada 2006r., sygn. akt VI Nc 7136/06 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności na podstawie postanowienia Sądu rejonowego w Mikołowie Wydział I Cywilny z dnia 14 września 2016r. w sprawie o sygn. akt I Co 3168/16 celem egzekucji:

- kwoty 6.307,38 zł tytułem należności głównej,

- kwoty 284,28 zł tytułem odsetek,

- kwoty 91,45 zł tytułem kosztów postępowania sądowego,

- oraz kosztów postępowania egzekucyjnego.

Bezsporne, a nadto:

- wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z dnia 04.11.2016r. – k. 67 akt IX C 163/16;

- zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z dnia 21.11.2016r. w sprawie Km 1657/16 Komornika Sądowego M. J. – k. 66 akt IX C 163/16;

- tytuł wykonawczy – w koszulce przed kartą 1 w aktach Km 1657/16 Komornika Sądowego M. J..

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się bezzasadne.

W niniejszej sprawie powód, reprezentowany przez pełnomocnika będącego adwokatem, żąda pozbawienia w całości wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanego przez Sąd Rejonowy w Mikołowie z dnia 27 listopada 2006r., sygn. akt VI Nc 7136/06.

Na wstępie należy wskazać, iż powód nie określił w pozwie w sposób prawidłowy tytułu wykonawczego, o pozbawienie którego wnosi. Podkreślić bowiem należy, iż tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. W myśl przepisu art. 776 k.pc., „ Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Tytułami egzekucyjnymi m.in. są orzeczenia sadu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu – art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c.

Jak z powyższego wynika, powód w pozwie de facto żąda pozbawienia wykonalności wskazanego tytułu egzekucyjnego, nie zaś tytułu wykonawczego – w rozumieniu powołanych przepisów, co należy ocenić za niedopuszczalne.

Nawet jednakże gdyby przyjąć, iż powództwo dotyczy tytułu wykonawczego, na podstawie którego toczy się obecnie postępowanie egzekucyjne w sprawie o sygn. akt Km 1657/16 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie M. J., a zatem nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanego przez Sąd Rejonowy w Mikołowie z dnia 27 listopada 2006r., sygn. akt VI Nc 7136/06, zaopatrzonego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie Wydział I Cywilny z dnia 14 września 2016r., sygn. akt I Co 3168/16 w klauzulę wykonalności na rzecz pozwanego – Banku (...) Spółki Akcyjnej w W., to powództwo należy ocenić za niezasadne.

Zgodnie bowiem z dyspozycją przepisu art. 840 § 1 k.p.c., „dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie

3) (….)”;

Według powoda podstawą do uwzględnienia powództwa jest zaistnienie okoliczności wskazanych w art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c., albowiem po powstaniu tytułu egzekucyjnego – tj. w toku postępowania egzekucyjnego toczącego się z wniosku pierwotnego wierzyciela – Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. M. K. w O. w sprawie Km 6206/10 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie M. J. doszło do wyegzekwowania całości należności objętej tytułem wykonawczym.

Należy podkreślić, iż ani w pozwie, ani w toku rozprawy, powód , reprezentowany przez pełnomocnika będącego adwokatem, nie sformułował innych zarzutów – w tym zarzutu przedawnienia. Dopiero po zamknięciu rozprawy w dniu 23 stycznia 2018r., w ostatnim słowie pełnomocnik powoda oświadczył, iż z ostrożności procesowej podnosi zarzut przedawnienia odsetek należnych za okres od 2006 roku do 2007 roku.

W myśl przepisu art. 843 § 3 k.p.c., w pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu. W świetle powyższej regulacji zatem zgłoszenie dopiero po zamknięciu rozprawy w dniu 23 stycznia 2018r. zarzutu przedawnienia odsetek za okres od 2006 do 2007 roku (bez wskazania nawet kwoty tych odsetek) należy ocenić za spóźnione. W pozwie powód nie sformułował tego zarzutu, nie uczynił tego także po doręczeniu mu odpowiedzi na pozew strony pozwanej, nie uczynił tego także w toku rozprawy. Mógł to uczynić już w pozwie, albowiem świadczy o tym sformułowana przez pełnomocnika powoda teza dowodowa, gdzie wniósł o przeprowadzenie dowodu ze wskazanych dokumentów także ewentualnie na okoliczność przedawnienia. Teza dowodowa nie może zastąpić jednakże obowiązku sformułowania wprost przez stronę danego zarzutu. Pozew winien bowiem zawierać dokładnie określone żądanie wraz z przytoczeniem okoliczności faktycznych żądanie uzasadniających (art. 187 § 1 i 2 k.pc.)

Z tej przyczyny, w świetle brzmienia art. 843 § 3 k.p.c., zarzut przedawnienia odsetek za okres od 2006 roku do 2007 roku należy ocenić za spóźniony.

Odnosząc się do twierdzeń powoda co do tego, iż w toku postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 6206/10 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie M. J. doszło do wyegzekwowania całości należności objętej tytułem wykonawczym, w ocenie Sądu, powód w toku niniejszego postępowania powyższej okoliczności nie wykazał.

Należy podkreślić, iż zgodnie z obowiązującymi w postępowaniu cywilnym zasadami, obowiązek przedstawienia dowodów zgodnie z przepisem art. 3 k.p.c. spoczywa na stronach, zaś ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.). Nie wymagają jednak dowodu – stosownie do przepisu art. 229 k.p.c. – fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości.

W niniejszej sprawie większość okoliczności faktycznych dotyczących powstania tytułu egzekucyjnego oraz wykonawczych, a także wszczynania na ich podstawie przez wierzyciela pierwotnego, a następnie przez pozwaną postępowań egzekucyjnych pozostawała poza sporem. Okolicznością sporną był fakt wyegzekwowania przez pierwotnego wierzyciela – Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. M. K. w O. całości należności w toku postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 6206/10 Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym Szczecin - P. i Zachód w S. M. J..

Na powodzie w niniejszym postępowaniu spoczywał zatem ciężar wykazania okoliczności pozwalającej na uwzględnienie powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności – a mianowicie, że po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane, tj. że doszło do wyegzekwowania w całości należności objętych tytułem wykonawczym w toku postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 6206/10 Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym Szczecin - P. i Zachód w S. M. J.. W ocenie Sądu, powód temu nie sprostał.

Na wykazanie powyższej okoliczności powód zawnioskował o przeprowadzenie dowodów z dokumentów w postaci: nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanego przez Sąd Rejonowy w Mikołowie z dnia 27 listopada 2006r. sygn. akt VI Nc 7136/06, postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 14 września 2016r. (sygn. akt I Co 3168/16), postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie M. J. z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie o sygn. akt Km 6206/10. Sąd dodatkowo przeprowadził dowód z dokumentu wskazanego w odpowiedzi na pozew przez stronę pozwaną – tj. zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 1657/16.

Sąd ocenił wskazane dokumenty, a także dołączone przez stronę do odpowiedzi na pozew za wiarygodne, albowiem sporządzone przez uprawnione organy, a także w sposób przewidziany prawem. Żadna ze stron nie kwestionowała ich autentyczności.

Wbrew twierdzeniom powoda, z dokumentów zgormadzonych w sprawie, w tym przede wszystkim z dokumentów wskazanych przez powoda nie wynika, aby w sprawie Km 6206/10 doszło do wyegzekwowania w całości należności objętej tytułem wykonawczym.

Na mocy bowiem tytułu egzekucyjnego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 27 listopada 2006 roku Sądu Rejonowego w Mikołowie Wydział VI Grodzkim, sygn. akt VI Nc 7136/06, pozwany z tamtej sprawy, a powód w niniejszej - M. S. obowiązany został do zapłaty powódce – Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. M. K. w O. kwoty 6.307,45 zł (tytułem należności głównej) wraz z odsetkami umownymi w wysokości 28 % w stosunku rocznym liczonymi od dnia 03 listopada 2006 roku oraz kwoty 256,10 zł tytułem zwrotu kosztów procesu – w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia nakazu, albo wniósł w tymże terminie do Sądu zarzuty. Poza sporem pozostaje, iż na dzień wszczęcia postępowania egzekucyjnego z wniosku pierwotnego wierzyciela w sprawie Km 6206/10 z dnia 27 września 2010r. egzekucji podlegała kwota 6.307,38 zł tytułem należności głównej, kwota 6.890,05 zł tytułem odsetek wyliczonych do dnia 27 września 2010r. i kwota 279,10 zł tytułem kosztów procesu – łącznie kwota 13.476,53 zł dla wierzyciela. Zgodnie z tytułem wykonawczym, organ egzekucyjny naliczał także przysługujące wierzycielowi dalsze odsetki w wysokości 28 % w stosunku rocznym. Za bezsporną należy także ocenić okoliczność, iż w toku postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 6206/10, które zostało umorzone w dniu 4 października 2016r., komornik przekazał na rzecz wierzyciela (a zatem wyegzekwował) łącznie kwotę 9.963,46 zł, w tym kwotę 190 zł tytułem zwrotu zaliczki wpłaconej przez wierzyciela. Na poczet należności objętej tytułem wykonawczym przekazał zatem Komornik wierzycielowi kwotę 9.773,46 zł, a zatem kwotę mniejszą niż podlegającą wyegzekwowaniu w chwili wszczęcia postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 6206/10 (tj. 13.476,53 zł).

Należy podkreślić, iż w postępowaniu egzekucyjnym komornik zalicza wyegzekwowane kwoty zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów regulujących postępowanie egzekucyjne i nie ma w tym względzie dowolności. Zgodnie bowiem z dyspozycją przepisu art. 1026 § 2 k.p.c., wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną.

Pozwana w odpowiedzi na pozew podniosła, iż w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez pierwotnego wierzyciela nie doszło do skonsumowania w całości tytułu wykonawczego. Powód, mając na względzie powyższe ustalenia oraz obowiązujące w postępowaniu egzekucyjnym zasady zaliczania wyegzekwowanych kwot, nie przedstawił dowodu na wykazanie, iż kwota 9.773,46 zł w całości zaspokoiła należności objęte tytułem wykonawczym. Co więcej, wyklucza to choćby porównanie wysokości należności podlegającej egzekucji na dzień 29 września 2010r. (13.476,53 zł) z wysokością – bezsporną – kwoty przekazanej pierwotnemu wierzycielowi w toku postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 6206/10.

Ponadto, z zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z wniosku pozwanej w niniejszej sprawie w sprawie Km 1657/16 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie M. J., co także pozostaje między stronami poza sporem, wynika, iż pozwana egzekwuje w toku wskazanego postępowania egzekucyjnego kwotę 6.307,38 zł tytułem należności głównej, kwotę 284,28 zł tytułem odsetek i kwotę 91,45 zł tytułem kosztów postępowania. Biorąc zatem pod uwagę okoliczność, iż na dzień wszczęcia postępowania w sprawie poprzedniej – Km 6206/10 (27 września 2010r.) wysokość odsetek od należności głównej wynosiła kwotę 6.890,05 zł, a zatem przewyższała należność główną, z wysokim stopniem prawdopodobieństwa kwota wyegzekwowana w toku postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 6206/10 mogła zaspokoić należności z tytułu kosztów postępowania i odsetek. Podkreślenia jednakże wymaga jeszcze raz okoliczność, iż ciężar dowodu zaistnienia okoliczności wskazanej w pozwie – tj. zaspokojenia w całości w toku postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 6206/10 należności objętej tytułem wykonawczym spoczywał na stronie powodowej.

Ponadto, powództwo w części dotyczącej żądania pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności co do kwoty 9.773,46 zł, jako bezspornie wyegzekwowanej w toku postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 6206/10, należy ocenić za bezzasadne z tej przyczyny, iż w tej części tytuł został już skonsumowany w toku postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem i poglądami doktryny, nie można żądać pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego po jego wykonaniu. W tym wypadu bowiem wygasa wymagalność tego tytułu. Powództwo przeciwegzekucyjne może być realizowane pod warunkiem, że istnieje potencjalna możliwość wykonania tytułu wykonawczego. Prawo do wytoczenia powództwa opozycyjnego dłużnik traci z chwilą wyegzekwowania świadczenia objętego tytułem wykonawczym w każdym przypadku. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 maja 2010r., II CSK 592/09)

Mając na względzie powyższe, na podstawie wskazanych przepisów, orzeczono jak w punkcie I sentencji wyroku.

O kosztach procesu orzeczono jak w punkcie II sentencji wyroku na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. Stosownie do wyrażonej w art. 98 § 1 k.p.c. zasady odpowiedzialności za wynik procesu, strona przegrywająca proces obowiązana jest zwrócić stronie wygrywającej poniesione przez nią koszty procesu niezbędne do celowego dochodzenia swych praw lub celowej obrony. W rozpoznawanej sprawie powód przegrał sprawę, albowiem jego powództwo zostało oddalone. Pozwana, reprezentowana przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniosła w odpowiedzi na pozew z dnia 30 marca 2017r. o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych i kwoty 17 zł tytułem uiszczonej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, a zatem należy jej się zwrot wszystkich poniesionych kosztów procesu od powoda. Koszty procesu poniesione przez pozwaną wyniosły kwotę 1.817 złotych tytułem wynagrodzenia radcowskiego ustalonego na podstawie § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015r., poz. 1804 ze zm.) i 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji wyroku.

ZARZĄDZENIE

1.odnotować w kontrolce uzasadnień;

2.odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanej;

3.przedłożyć akta z pismami albo po upływie 30 dni od wykonania.

SSR L. B., 9 lutego 2018r.