Sygn. akt II K 598/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2013 r.

Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Michał Czapka

Protokolant: Paulina Styczyńska

przy udziale Prokuratora – bez udziału

po rozpoznaniu dnia 15 października 2013 roku i 29 października 2013 roku na rozprawie w S. sprawy

A. R.,

s. E. i H. z domu Ż.,

ur. (...) w S.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 01 maja 2013 roku około godziny 09.30 przy ulicy (...) w S. uderzając drewnianym kijem w głowę P. C. spowodował u pokrzywdzonego obrażania ciała w postaci rozległej rany skóry głowy, długiej na 10 cm w okolicy czołowo – ciemieniowej lewej, które to obrażenia naruszyły czynności narządu ciała na okres przekraczający dni siedem, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio karanym za umyślne przestępstwo podobne w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 157 § l kk w zw. z art. 64 § 1 kk,

orzeka:

I.  Oskarżonego A. R. uznaje za winnego tego, że w dniu 01 maja 2013 roku około godziny 09.30 przy ulicy (...) w S. uderzając rękoma w głowę P. C. spowodował u pokrzywdzonego obrażania ciała w postaci rozległej rany skóry głowy, długiej na 10 cm w okolicy czołowo – ciemieniowej lewej, które to obrażenia naruszyły czynności narządu ciała i spowodowały rozstrój zdrowia pokrzywdzonego na okres przekraczający dni siedem, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. popełnienia czynu z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to, na mocy art. 157 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

II.  Na mocy art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat.

III.  Na mocy art. 73 § 1 kk oddaje oskarżonego w okresie próby orzeczonej w pkt II pod dozór kuratora.

IV.  Na mocy art. 46 § 1 kk zasądza od oskarżonego A. R. na rzecz pokrzywdzonego P. C. kwotę 500 (pięciuset) złotych tytułem środka karnego obowiązku naprawienia szkody, tj. zadośćuczynienia.

V.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 (stu osiemdziesięciu) złotych tytułem opłaty zaś w pozostałym zakresie zwalnia go od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w sprawie.