Sygnatura akt VIII Ga 343/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 września 2018 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Patrycja Baranowska

Sędziowie: SO Anna Budzyńska

SR del. Monika Rzepiejewska (spr.)

Protokolant: stażysta Sylwia Kołodziejczak

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2018 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej we W.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 20 lutego 2018 r. sygn. akt XI GC 1098/17

oddala apelację.

SSO Anna Budzyńska SSO Patrycja Baranowska SSR del. Monika Rzepiejewska