Sygn. akt III Ca 1086/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Wojciech Borten

Sędziowie: SO Renata Jagura

SR Dagmara Kowalczyk - Wrzodak

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. B. i Z. B.

przeciwko M. P.

o wydanie nieruchomości

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
z dnia 28 marca 2018 roku, sygn. akt II C 358/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza solidarnie od M. B. i Z. B. na rzecz M. P. 900 zł (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.