Sygn. akt: I C 647/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 czerwca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Radzyniu P. w I Wydziale Cywilnym

W składzie następującym:

Przewodniczący SSR Marcin Kowalewski

Protokolant st. sek. sąd. Iwona Zienkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2018 roku w Radzyniu Podlaskim

na rozprawie

sprawy z powództwa A. F. (1)

przeciwko (...) w W.

o zadośćuczynienie w kwocie 25.000 zł oraz ustalenie odpowiedzialności pozwanego za skutki mogące wystąpić u powódki w przyszłości

I.  zasądza od pozwanego (...)w W. na rzecz powódki A. F. (1) tytułem zadośćuczynienia kwotę 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 4 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

II.  w pozostałej części powództwo oddala;

III.  zasądza od powódki A. F. (1) na rzecz pozwanego (...) w W. kwotę 2.379,49 zł (dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim) dla powódki A. F. (2) kwotę 113,93 zł (sto trzynaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) tytułem niewykorzystanej zaliczki zapisanej pod pozycją 880/15;

V.  nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim) dla pozwanego (...) w W. kwotę 239,78 zł (dwieście trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) tytułem niewykorzystanej zaliczki zapisanej pod pozycją (...).