Sygn. akt III Ca 189/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Katarzyna Kamińska - Krawczyk

Sędziowie: Sędzia SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

Sędzia SR Wioletta Sychniak

Protokolant: st. sekretarz sądowy Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa P. F.

przeciwko C. P.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 28 września 2017 roku

sygn. akt VIII C 1400/15

I. zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„ 1. zasądza od C. P. na rzecz P. F. kwotę 3.650 (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) złotych wraz z odsetkami ustawowymi przy czym od dnia 1 stycznia 2016 roku z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:

a) od kwoty 1.200 (jeden tysiąc dwieście) złotych od dnia 11 lutego 2014 roku do dnia zapłaty;

b) od kwoty 1.200 (jeden tysiąc dwieście) złotych od dnia 11 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

c) od kwoty 1.250 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) złotych od dnia 11 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo w pozostałej części;

3. znosi wzajemnie pomiędzy stronami koszty procesu;

4. nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu:

a) od P. F. kwotę 93,02 (dziewięćdziesiąt trzy 2/100) złotych;

b) od C. P. kwotę 94,48 (dziewięćdziesiąt cztery 48/100) złotych;”

II. oddala apelację w pozostałym zakresie;

III. znosi wzajemnie pomiędzy stronami koszty postępowania apelacyjnego.