Sygn. akt II K 755/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 listopada 2018 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Marek Żurawski

Protokolant Sylwia Domańska

w obecności Prokuratora PR w Ś. Ł. C.

po rozpoznaniu dnia 24 października 2018 roku, 7 listopada 2018 roku sprawy karnej

M. J.

urodzonego (...) w Ś.

syna W. i R. z domu M.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1) wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 8 stycznia 2013 roku, sygnatura akt II K 1056/12, za czyn z art. 278§1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w dniach 13 i 14 lipca 2012 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3;

2) wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 28 lutego 2013 roku, sygnatura akt II K 52/13, za czyn z art. 278§1 kk popełniony w okresie od 3 listopada do 10 listopada 2012 roku na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 25 (dwudziestu pięciu) godzin w stosunku miesięcznym, zarządzoną do wykonania postanowieniem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 25 października 2013 sygn. akt II Ko 1092/13 na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 90 dni, odbytą w systemie dozoru elektronicznego zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 30 grudnia 2013 roku sygn. akt V Kow 3880/13/el kara odbyta w całości;

3) wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 27 marca 2013 roku, sygnatura akt II K 598/12 za ciąg przestępstw z art. 278§1 kk popełniony w dniach 24 czerwca 2012 roku i 6 lipca 2012 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 7 stycznia 2015 roku sygn. akt II Ko 2631/14, kara pozostała do odbycia;

4) wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 14 kwietnia 2014 roku, sygnatura akt II K 558/13 za czyn z art. 157§2 kk popełniony w dniu 14 lipca 2013 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 22 lutego 2017 roku sygn. akt II Ko 22/17 i skrócono jej wymiar o 50 dni, kara obecnie odbywana;

5) wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 28 listopada 2014 roku, sygnatura akt II K 353/14 za czyn z art. 286§1 kk popełniony w dniu 22 listopada 2013 roku na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 22 marca 2017 roku sygn. akt II Ko 120/17, kara pozostała do odbycia;

6) wyrokiem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 9 grudnia 2015 roku, sygnatura akt II K 316/15 za czyn z art. 209§1 kk popełniony w okresie od lutego 2014 roku do 30 maja 2015 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 2, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 22 lutego 2017 roku sygn. akt II Ko 21/17, kara została odbyta w całości;

7) wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 8 grudnia 2016 roku, sygnatura akt II K 495/16 za czyn:

- z art. 278§1 kk popełniony w dniu 3 marca 2016 roku na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym

- z art. 289§2 kk popełniony w dniu 3 marca 2016 roku na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym

- z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomani popełniony w dniu 3 marca 2016 roku na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym

wymierzono karę łączną roku i 3 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 31 sierpnia 2017 roku sygn. akt II Ko 818/17 w wymiarze 223 dni, kara została odbyta w całości;

I. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. i 89 § 1b kk, łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego M. J. wyrokami opisanymi w pkt od 3 do 5 części wstępnej wyroku, a także karę pozbawienia wolności orzeczoną wobec skazanego M. J. w wyroku opisanym w pkt 1 części wstępnej wyroku, przyjmując, że miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, równa się 15 dniom pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia i wykonania, wymierza mu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 63 § 1 kk w zw. z art. 577 kpk na poczet orzeczonej w punkcie I części dyspozytywnej wyroku łącznego kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres zatrzymania w sprawie o sygn. akt II K 353/14 w dniu 3 stycznia 2014 roku, oraz okres kar pozbawienia wolności odbytych do dnia wydania wyroku łącznego;

III. na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie co do wyroków opisanych w punktach 2, 6 i 7 części wstępnej wyroku;

III. pozostałe orzeczenia zawarte w łączonych wyrokach pozostawia do odrębnego wykonania;

IV. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia skazanego od obowiązku zwrotu Skarbowi Państwa kosztów postępowania oraz od uiszczenia opłaty; zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej (...) kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) złotych tytułem nieopłaconej obrony z urzędu.