Sygn. akt VIII Pa 185/18

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 25 maja 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w sprawie z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w L. Oddział Ł., o uchylenie kary porządkowej: uchylił nałożoną karę (pkt 1) i zasądził od (...) S.A. w L. Oddział Ł. na rzecz M. K. kwotę 120 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (pkt 2).

Apelację od wyroku wniósł pozwany w dniu 4 lipca 2018 roku, zaskarżając go w całości. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił naruszenie przepisów prawa procesowego: art. 207 § 6 kpc, art. 217 § 2 kpc w zw. z art. 227 kpc, art. 233 § 1 kpc i art. 98 kpc oraz naruszenie prawa materialnego: art. 108 § 1 kp, art. 111 kp i art. 100 § 1 pkt 4 kp w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku:o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

Mając powyższe na uwadze skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia i oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na apelację pełnomocnik powoda wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W piśmie z dnia 23 października 2018 roku pełnomocnik pozwanego cofnął apelację, oświadczenie to podtrzymał na rozprawie w dniu 27 listopada 2018 roku.

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył, co następuje:

Cofnięcie apelacji, prowadzi do umorzenia postępowania drugoinstancyjnego.

Zgodnie z treścią art. 391 § 2 k.p.c. w razie cofnięcia apelacji Sąd drugiej instancji umarza postępowanie apelacyjne. Skuteczność cofnięcia apelacji nie jest uzależniona od zgody strony przeciwnej.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Okręgowy na podstawie art. 391 § 2 k.p.c. w zw. z umorzył postępowanie apelacyjne.

Przewodnicząca: Sędziowie: