Sygn. akt XIII Ga 880/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Krzysztof Wójcik (spr.)

Sędziowie: S.O. Mariola Szczepańska, S.O. Jarosław Pawlak

Protokolant: sekr. sąd. Izabela Wereszko

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa: W. D.

przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 kwietnia 2018r., sygn. akt V GC 2315/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz W. D. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Krzysztof Wójcik Mariola Szczepańska Jarosław Pawlak