Sygn. akt I C 1353/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Rybniku I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Piotr Gomola

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Dominika Roszak

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2017 r. w Rybniku

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W.

przeciwko J. K.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygnatura akt I C 1353/ 16

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 5 maja 2016 r powód (...) Sp z o.o. z siedzibą w W. reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika zażądała od pozwanej J. K. zapłaty kwoty 3819,00 zł z wraz z odsetkami ustawowymi oraz zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu podniesiono iż pozwana zawarła w dniu 28.10.2010r. umowę o warunkach odpłatności za studia z G. Wyższa Szkoła Handlową im. (...) w K.. Pozwana następnie złożyła ślubowanie akademickie czym zobowiązała się do przestrzegania przepisów obowiązujących na uczelni, w tym regulaminu studiów, również w zakresie odpłatności za studia. Mimo przyjętego zobowiązania pozwana nie uregulowała w całości należnych opłat których terminy płatności oznaczone zostały w akcie prawnym ustalającym opłaty. Roszczenia te stały się wymagalne z bezskutecznym upływie terminu płatności. Pozwana decyzją z dnia 31.05. 2011r. została skreślona z listy studentów. Na podstawie umowy cesji wierzytelności zawartej pomiędzy powodem a (...), w dniu 18 maja 2015r. powód stał się wierzycielem pozwanego. Na kwotę zaległości pozwanego składają się kwoty szczegółowo opisane w pozwie stanowiące zaległości za poszczególne raty czesnego w kolejnych miesiącach nauki oraz skapitalizowane odsetki ustawowe. . Wielokrotne próby zawarcia z pozwaną porozumienia w prowadzonym postępowaniu windykacyjnym na zasadzie polubownej okazały się bezskuteczne.

Pozew, karta 1-4

Nakazem zapłaty z dnia 30 maja 2016r. wydanym w sprawie pozwana została zobowiązana do zapłaty na rzecz powoda kwoty 3818,03 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz koszty procesów.

Nakaz, karta 67

Pozwana w terminie wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty podnoszę zarzut przedawnienia i domagając się oddalenia powództwa w całości.

Sprzeciw, karta 77-78

Pismem przygotowawczym z dnia 30 czerwca 2017 roku pełnomocnik powoda ustosunkował się do zarzutu pozwanej, podnosząc, iż biorąc pod uwagę datę zawarcia umowy oraz wymagalności roszczeń która miała miejsce przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, to jest przed dniem 01.10. 2014 roku, to wobec tego należy stosować przepis artykuł 118 KC w zakresie przewidujących 10 letni termin przedawnienia tego typu roszczeń.

W uzasadnieniu powołano się na uchwałę sądu najwyższego z dnia 21 października 2015 r w sprawie 3 CZP 67/15 oraz postanowienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 17/15

Wobec powyższego bieg przedawnienia został przerwany wskutek wniesienia pozwu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

Pozwana zawarła w dniu 28.09.2010r. umowę o warunkach odpłatności za studia (...) w K.. Pozwana następnie złożyła ślubowanie akademickie czym zobowiązała się do przestrzegania przepisów obowiązujących na uczelni, w tym regulaminu studiów, również w zakresie odpłatności za studia. Pozwana nie uregulowała w całości należnych opłat których terminy płatności oznaczone zostały w akcie prawnym ustalającym opłaty.

Roszczenia te stały się wymagalne z bezskutecznym upływie terminu płatności. Pozwana decyzją z dnia 31.05. 2011r. została skreślona z listy studentów.

Na podstawie umowy cesji wierzytelności zawartej pomiędzy powodem a (...) w dniu 18 maja 2015r. powód stał się wierzycielem pozwanego.

Na kwotę zaległości pozwanego składają się: kwota 3818,03 zł na która składają się zaległości w płatności rat czesnego w miesiącach wskazanych przez powoda w uzasadnienie pozwu oraz skapitalizowane odsetki ustawowe.

dowód : umowa o warunkach odpłatności za studia, akt prawny ustalający opłaty za studia wraz z regulaminem, dokument rozliczeniowy, wyciąg z umowy cesji wierzytelności wraz z załącznikiem.

Sąd zważył co następuje

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie wobec skutecznie podniesionego zarzutu przedawnienia roszczeń wynikających z niekwestionowanej w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia zawartej w dniu 28.09.2010r.

Niewątpliwym jest, iż biorąc pod uwagę datę zawarcia umowy, oraz wymagalności roszczeń, to zdarzenia te miały miejsce przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, to jest przed dniem 01.10.2014 roku, a którym to aktem prawnym wprowadzono trzyletni termin przedawnienia roszczeń z tytułu odpłatności za naukę.

Istotne jest iż w dacie orzekania w niniejszej sprawie zmienił się pogląd Sądu Najwyższego w zakresie retrokacyjności działania wskazanej regulacji prawnej odnośnie stosowania okresu przedawnienia do umów zawieranych pod rządami poprzedniej regulacji prawnej.

Mianowicie w sprawie III CZP 74/17 na zapytanie “Czy do oceny przedawnienia roszczenia o opłatę za studia, wynikającą z zawartej przed 1 października 2014 r. umowy o warunkach odpłatności za studia, o której mowa w art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm., obecnie tekst jednolity Dz.U.2016.1842 z póżn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2014 r., zastosowanie znajdzie art. XXXV pkt 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 94 z późn. zm.)?

Sąd Najwyższy w dniu 08.12.2017r. przyjął uchwałę o następującej treści:.

Artykuł 160a ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), który wszedł w życie w dniu 1 października 2014 r., określa trzyletni termin przedawnienia roszczeń o opłatę za studia, wynikających z umów o warunkach odpłatności za studia, a art. 32 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198 ze zm.), przewiduje, usuwając występujące w tym względzie wątpliwości, że w takim samym terminie roszczenia te przedawniały się też przed wejściem w życie art. 160a ust. 7 Prawa o szkolnictwie wyższym; tym samym wyłączone jest stosowanie w związku z wejściem w życie art. 160a ust. 7 Prawa o szkolnictwie wyższym normy intertemporalnej wyrażonej w art. XXXV pkt 2 p.w.k.c.

Sprawa sposobu obliczania biegu terminu przedawnienia budziła wiele sporów. Pomimo jasnego brzmienia artykułu 160a ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym („Roszczenia wynikające z umowy przedawniają się z upływem trzech lat”) oraz art. 32 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw („Do umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 160a ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”), pojawił się pogląd o konieczności stosowania art. XXV pkt 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny („jeżeli termin przedawnienia według przepisów kodeksu cywilnego jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie kodeksu cywilnego; jeżeli jednak przedawnienie rozpoczęte przed dniem wejścia w życie kodeksu cywilnego nastąpiłoby przy uwzględnieniu terminu przedawnienia określonego w prawie dotychczasowym wcześniej, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu”). W wydanej uchwale SN wskazał na bezzasadność stosowania w/w przepisu wyrażając pogląd, iż termin przedawnienia czesnego wynosił i wynosi 3 lata.

Zatem zarzut przedawnienia podniesiony przez pozwaną jajko zasadny należało uwzględnić.

SSR Piotr Gomola