Sygn. akt II W 523/18

(...) 873/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Piszu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Mariusz Popławski

Protokolant:

st. sekr. sądowy Rafał Gryglik

przy udziale oskarżyciela -----

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2019 r. sprawy:

B. S. (2) z domu G. (...) c. W. i Z. z domu O., ur. (...) w P.

obwinionej o to, że:

w bliżej nieokreślonym dniu miesiąca lipca 2018 roku w O. na ul. (...) poprzez wyrzucenie do kontenera na śmieci, zniszczyła doniczkę z krzewem C. wartości 150 zł, działając na szkodę W. Z.

tj. o wykroczenie z art. 124 § 1 kw

o r z e k a:

I.  Obwinioną B. S. (2) w ramach zarzucanego czynu uznaje za winną tego, że w bliżej nieustalonym dniu lipca 2018 roku w O. na ul. (...) dokonała kradzieży rośliny doniczkowej wartości 150 złotych na szkodę W. Z. w ten sposób, że zabrała roślinę z podwórka a następnie ją wyrzuciła i czyn ten kwalifikuje jako wykroczenie z art. 119 § 1 kw i za to skazuje ją na karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) złotych.

II.  Na podstawie art. 119 § 4 kw orzeka wobec obwinionej B. S. (2) obowiązek zapłaty na rzecz pokrzywdzonego W. Z. kwoty 150 (stu pięćdziesięciu) złotych tytułem zapłaty równowartości ukradzionego mienia.

III.  Na podstawie art. 118 § 1 kpw, § 2 i § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2017 roku poz. 2467) oraz art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. Nr 49 poz. 223 z 1983 roku z późn. zm.) zasądza od obwinionej B. S. (2) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 120 (stu dwudziestu) złotych tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania w sprawie oraz kwotę 30 (trzydziestu) złotych tytułem opłaty sądowej.