Sygn. akt III Ca 1426/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 stycznia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Renata Jagura

Sędziowie: SO Radosław Olewczyński

SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

Protokolant: sekretarz sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Z. G.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 6 czerwca 2018 roku, sygn. akt I C 4155/14

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Z. G. kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.