Sygn. akt III Ca 1574/18 Sprostowano postanowieniem z dnia 26.02.2019 r.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Kamińska - Krawczyk

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SO Renata Jagura

Protokolant: st. sekretarz sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2019 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B.

przeciwko B. Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 30 maja 2018 roku, sygn. akt VIII C 20/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

II.  1. uchyla w całości nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym dnia 18 października 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, sygn. akt VIII Nc 7716/17;

2. zasądza od B. Ł. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. kwotę (...) (sześć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) złotych z umownymi odsetkami w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym (odsetki maksymalne) od dnia 9 listopada 2017 roku do dnia zapłaty;

3. umarza postępowanie w zakresie kwoty 100 (sto) złotych;

4. oddala powództwo w pozostałej części;

5. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. na rzecz B. Ł. kwotę 517,52 zł (pięćset siedemnaście złotych pięćdziesiąt dwa grosze) tytułem zwrotu kosztów procesu;

III. zasądza od B. Ł. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. kwotę 924 (dziewięćset dwadzieścia cztery) złote tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.