Sygn. akt III Cz 1356/18

POSTANOWIENIE

Dnia 6 marca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Henryk Brzyżkiewicz

SO Tomasz Pawlik

po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2019 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. H. (1)

przeciwko (...) w R.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 23 maja 2018 r., sygn. akt I C 215/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Tomasz Pawlik SSO Leszek Dąbek SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III Cz 1356/18

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...) w postanowieniu z dnia 23 05 2018r. odrzucił zażalenie powoda „złożone przez pełnomocnika M. H. (2) na pkt 1 postanowienia z dnia 26 kwietnia 2018r.”, uznając, że jest ono niedopuszczalne.

Orzeczenie zaskarżyła w imieniu powoda jego pełnomocnik M. H. (2), która nie zgadzała się z tym orzeczeniem.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Sąd Rejonowy w (...) w punkcie 1 postanowienia z dnia 26 04 2018r. oddalił wniosek powoda – „złożony przez pełnomocnika M. H. (2)” - o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

z dnia 2 lutego 2018r.

Orzeczenie to nie kończy postępowania w sprawie w rozumieniu art. 394 § 1 k.p.c. i nie mieści się także w katalogu zaskarżalnych postanowień wymienionych

w tym przepisie.

Możliwość jego zaskarżenia w drodze wniesienia od niego zażalenia nie została także przewidziana w żadnym przepisie szczególnym.

Powoduje to, iż wniesione zażalenie na to rozstrzygnięcie nie ma umocowania w obowiązującym prawie.

Jest ono zatem niedopuszczalne w rozumieniu art. 370 k.p.c. w związku

z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c., co stosownie do zawartej w nim regulacji obligowało Sąd Rejonowy do jego odrzucenia.

Znalazło to prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym postanowieniu.

Czyni to zażalenie bezzasadnym w rozumieniu art. 385 k.p.c. w związku

z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c., a to prowadziło do jego oddalenia.

Reasumując zaskarżone postanowienie jest prawidłowe i dlatego zażalenie powoda jako bezzasadne oddalono w oparciu o regulację art. 385 k.p.c. związku

z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

SSO Tomasz Pawlik SSO Leszek Dąbek SSO Henryk Brzyżkiewicz