Sygn. akt VIII Pz 13/19

POSTANOWIENIE

Dnia 29 maja 2019 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Dorota Stańczyk

Sędziowie: SO Danuta Dadej – Więsyk (spr.)

SO Iwona Jawor - Piszcz

Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Sobczuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2019 roku w L. sprawy

z powództwa P. Z.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B.

o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

na skutek zażalenia powoda na postanowienie

zawarte w pkt III wyroku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej IV Wydziału Pracy z dnia 30 listopada 2018 roku sygn. akt IV P 168/15

postanawia:

I.  oddalić zażalenie;

II.  zasądzić od powoda P. Z. na rzecz pozwanego (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B. kwotę 337,50 zł (trzysta trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów postepowania zażaleniowego.

D. W. D. I. J. - Piszcz