Sygn. akt II K 188/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 października 2018 r.

Sąd Rejonowy w G. w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Beata Malinowska

Protokolant: Natalia Tomaszewska

w obecności Prokuratora Małgorzata Szuprytowska

Po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 20.06.2017 r., 24.10.2017 r., 20.04.2018 r., 12.07.2018 r., 18.09.2018 r. sprawy

S. B. - syna B. i T. z domu Ś., ur. (...) w G., zam. G., ul. (...), PESEL: (...), karanego

oskarżonego o to, że:

W dniu 12 listopada 2013 roku w G. przy ul. (...) dokonał przywłaszczenia konsoli do gier P. S. (...) wraz z kablem H. wartości 698,99 zł, dwóch padów wart. 200 złotych, pięciu gier do P. S. po 100 zł każda oraz plecaka koloru zielonego firmy (...) wartości 100 złotych, tj przedmiotów o łącznej wartości (...),99 na szkodę P. D.

tj. o czyn z art. 284 §1 kk

o r z e k ł

stosując w myśl art. 4 § 1 kk przywołane poniżej przepisy w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r.:

I.  Oskarżonego S. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w akcie oskarżenia czynu tj. przestępstwa z art. 284 §1 kk i za czyn ten na mocy art. 284 §1 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  Na mocy art. 69§ 1 kk i art. 70 §1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat próby;

III.  Na mocy art. 73 §1 kk oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego;

IV.  Na mocy art. 72 §1 pkt 4 kk zobowiązuje oskarżonego w okresie próby do wykonywania pracy zarobkowej;

V.  Zasądza od Skarbu Państwa - kasy Sądu Rejonowego w Grudziądzu- na rzecz kancelarii adwokackiej adw. F. K. kwotę 672,00 zł plus podatek VAT tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu;

VI.  Zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 188/17

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2013r. P. D. zakupił w sklepie (...) Sp. z o.o. mieszczącym się w G. przy ul. (...) TV L. (...), bezprzewodowy kontroler (...) , grę P. F. 14 , konsolę (...) i kabel H. (...) za kwotę 3.705,99 zł. P. D. znał I. D. i S. B. ze szkoły. W dnu 12 listopada 2013r. do miejsca zamieszkania P. D. przyszli S. B. i I. D.. Zobaczyli ,że ma on nową konsolę (...) . Chwilę pograli i poszli. Później ponownie do P. D. przyszedł I. D. i zaproponował żeby poszli do S. B. pograć na (...). P. D. zgodził się na to i zapakował do swojego plecaka - konsolę (...) wraz z kablem H. , dwa pady oraz 5 gier w tym F. 2014, M. K. i (...) czyli rzeczy o łącznej wartości 1498, 99 zł . Udali się do mieszkania S. B. mieszczącego się w G. przy ul. (...). Podłączyli konsolę (...) do telewizora znajdującego się w pokoju S. B.. P. D. przebywał tam do ok. godz. 21.00 . Następnie wraz z I. D. udał się do sklepu po piwo i słodycze. Rzeczy które przyniósł zostawił w mieszkaniu S. B.. W sklepie (...) rozmawiał z kimś przez telefon a następnie powiedział do P. D. aby poszedł z nim na przystanek autobusowy gdyż mieli pojechać na osiedle (...) i jako pierwszy wyszedł ze sklepu . P. D. stał przy kasie i nie mógł wyjść od razu. Kiedy P. D. wyszedł ze sklepu to I. D. nie było. P. D. wrócił do mieszkania S. B. i zastał w nim jego siostrę . Powiedziała ,że S. nie ma w domu. P. D. zapytał czy jest jego (...) to powiedziała ,że nie ma. Kiedy P. D. wszedł do pokoju gdzie była wcześniej podłączona jego konsola to już jej tam nie było. P. D. udał się do domu. Kiedy P. D. kontaktował się telefonicznie z S. B. i I. D. to twierdzili ,że jego sprzęt jest u S. B.. I. D. był zdziwiony ,że P. D. poszukuje tego sprzętu . S. B. powiedział ,że jest u dentysty i potwierdził ,że P. S. jest u niego w mieszkaniu. Następnego dnia P. D. spotkał przed klatką S. B. i powiedział mu on ,że konsola jest u niego i zaraz ją odda. Wszedł do mieszkania ale wyszedł bez sprzętu. Powiedział ,że zaraz go da ale musi iść do piwnicy. Zeszli do piwnicy ale sprzętu tam nie było. P. D. powiedział ,że musi iść do pracy i jak sprzęt się nie znajdzie to zgłosi to na policję . S. B. sprzętu mu nie oddał. I. D. zapewniał P. D. ,że nie ma z tym nic wspólnego i obiecał ,że postara się ten sprzęt dla niego odzyskać. W dniu 23 listopada 2013r. I. D. powiedział P. D. ,że cały jego sprzęt S. B. sprzedał K. M.. Dowiedział się o tym od S. B.. S. B. unikał z nimi kontaktu

( dowód: zeznania świadka P. D. k- 229v-230, 3-4, 11, 38, 43v,92-93, zeznania świadka B. D. k-258v, zeznania świadka I. D. k- 256, 160v, 163v-164, 180, 181 , dowód zakupu k- 12, protokół przeszukania k- 19-21 ).

W dniu 12 listopada 2013r. S. B. zadzwonił do K. M. i zaproponował mu kupno konsoli (...). Następnie S. B. przyjechał do K. M. z konsolą, kablem H., dwoma kontrolerami i grami. S. B. zapewniał go ,że jest to gra , którą kupił na raty i chce ją sprzedać. K. M. kupił od niego te rzeczy

( dowód: zeznania świadka K. M. k- 258, 69v, 172v, protokół zatrzymania k- 75-76)

P. D. odzyskał wszystkie swoje rzeczy tj. konsolę (...), kable, kontrolery oraz gry

( dowód: zeznania świadka P. D. k- 229v-230, 73, pokwitowanie k-74, 77).

S. B. był karany za przestępstwa przeciwko mieniu z art. 278 par. 1 kk i art. 284 par. 1 kk

( dowód: odpisy wyroków k- 182-183, informacja z K. k- 166, 261).

W toku postępowania przed sądem S. B. został poddany jednorazowemu badaniu sądowo- psychiatrycznemu. Biegli nie stwierdzili u niego choroby psychicznej , upośledzenia umysłowego ani innego rodzaju zakłócenia czynności psychicznych. W chwili dokonania zarzucanego mu czynu miał zachowaną zdolność rozpoznawania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem

( dowód: opinia sądowo- psychiatryczna k- 237).

Oskarżony S. B. w toku postępowania przygotowawczego i na rozprawie nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił ,że cały sprzęt dał I. D. , który powiedział ,że idą grać do P.. Poszli z pokrzywdzonym do mieszkania I. D. aby wyjaśnić tą sprawę. Potem I. D. przyszedł do niego z (...) należącym najprawdopodobniej do pokrzywdzonego a on sprzedał sprzęt K. M.

( dowód: wyjaśnienia oskarżonego S. B. k- 229, 16v, 17v, 26v, 43v, 54v,69v, 171, 181).

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego S. B. albowiem były one zupełnie sprzeczne z zeznaniami świadków P. D., K. M. i I. D. . Z zeznań pokrzywdzonego wynikało jednoznacznie ,że zostawił konsolę (...) , kabel H. dwa pady i pięć gier w mieszkaniu oskarżonego. Konsola była podłączona do telewizora oskarżonego. Kiedy po upływie niedługiego czasu wrócił ze sklepu do mieszkania oskarżonego to nie zastał go już w domu a w pokoju nie było też konsoli i innych rzeczy które przyniósł tego dnia do S. B.. Z zeznań pokrzywdzonego wynikało ,też że oskarżony powiedział mu później ,że musiał iść do dentysty chociaż wcześniej nic o tym nie wspominał. Wielokrotnie mówił mu też ,że odda mu sprzęt czego nie uczynił. Odsyłał go do I. D.. To właśnie od I. D. pokrzywdzony dowiedział ,że należący do niego sprzęt oskarżony sprzedał K. M. . Fakt ten znalazł też potwierdzenie w zeznaniach świadka K. M.. W ocenie Sądu pokrzywdzony zeznając przed Sądem obciążył winą za przywłaszczenie konsoli I. D. pod wpływem oskarżonego , co zresztą sam przyznał. Świadek I. D. zaprzeczył wersji zdarzeń podanej przez oskarżonego . A jego zeznania znalazły potwierdzenie w zeznaniach świadka K. M. oraz w zeznaniach pokrzywdzonego złożonymi w toku postępowania przygotowawczego , w których sam przyznał ,że był wielokrotnie zwodzony przez oskarżonego co do zwrotu konsoli i gier.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka P. D. odnośnie przywłaszczenia jego sprzętu przez oskarżonego albowiem były one spójne i konsekwentne a także wzajemnie się pokrywały z zeznaniami świadków K. M. i I. D. tworząc z nimi logiczną całość. Dopiero przed Sądem , działając pod wyraźnym wpływem oskarżonego obciążył on odpowiedzialnością za przywłaszczenie swojego sprzętu I. D. co nie znalazło odzwierciedlenia nawet w zeznaniach jego matki B. D. , która nie potwierdziła tego aby był on zastraszany przez I. D. a stwierdziła ,że syn mówił jej ,że jego sprzęt przywłaszczył S. B. .

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka K. M. odnośnie zakupienia przez niego konsoli i innych rzeczy należących do pokrzywdzonego od S. B. albowiem były one logiczne i spójne a także znalazły potwierdzenie w zeznaniach świadków I. D. i P. D. a także w wyjaśnieniach samego oskarżonego.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka I. D. albowiem były one zgodne ze złożonymi w toku postepowania przygotowawczego zeznaniami pokrzywdzonego P. D. oraz z zeznaniami świadka K. M.. W ocenie Sądu gdyby to I. D. przywłaszczył rzeczy należące do pokrzywdzonego to nie było powodu dla którego to oskarżony miałby je sprzedać K. M. .

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka B. D. albowiem były one spójne i logiczne oraz zgodne z zeznaniami pokrzywdzonego P. D. złożonymi w toku postępowania przygotowawczego.

Sąd dał wiarę dowodowi z opinii biegłych lekarzy psychiatrów dotyczącej stanu zdrowia psychicznego i poczytalności S. B. . Opinia ta została wykonana w sposób wnikliwy i rzetelny przez specjalistów o odpowiednio wysokich kwalifikacjach. Nie ma zatem podstaw by kwestionować jej wiarygodność.

Sąd dał wiarę dowodom z dokumentów , pism , protokołów i płyt CD zgromadzonym w toku postępowania , uznając je za w pełni wiarygodne i nie znajdując podstaw do kwestionowania ich autentyczności.

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zarówno wina oskarżonego S. B. jak i okoliczności popełnienia przez niego czynu nie budzą wątpliwości. Zebrane w sprawie dowody jednoznacznie wskazują , że oskarżony S. B. swoim zachowaniem wyczerpał znamiona umyślnego występku z art. 284 § 1 kk . Oskarżony bowiem w dniu 12 listopada 2013r. w G. przy ul. (...) dokonał przywłaszczenia konsoli do gier P. S. (...) wraz z kablem H. wartości 698 , 99 zł, dwóch padów o wartości 200 zł , pięciu gier do P. S. po 100 zł każda oraz plecaka koloru zielonego firmy (...) wartości 100 zł tj. przedmiotów o łącznej wartości 1498, 99 zł szkodę P. D..

Zdaniem Sądu orzeczona wobec oskarżonego S. B. kara 6 miesięcy pozbawienia wolności jest odpowiednia do stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu . Orzeczona kara spełni swą funkcję w zakresie prewencji ogólnej jak i funkcję represyjno – wychowawczą.

Jednocześnie Sąd doszedł do przekonania, że w stosunku do oskarżonego istnieją przesłanki do warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres trzech lat próby. Zdaniem Sądu biorąc pod uwagę okoliczności sprawy a w szczególności młody wiek oskarżonego istnieje możliwość dania mu szansy i uznania, że zaistniałe zdarzenie miało charakter incydentalny oraz , że taka sytuacja się nie powtórzy. Wyznaczony przez Sąd okres próby pozwoli stwierdzić czy oskarżony należycie wykorzysta daną mu przez Sąd szansę.

Na mocy art. 73 § 1 kk Sąd oddał oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego.

Na mocy art. 72 § 1 pkt 4 kk Sąd zobowiązał oskarżonego w okresie próby do wykonywania pracy zarobkowej.

O kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu orzeczono na podstawie§ 17 ust. 2 pkt 3 i § 20 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3.10. 2016r. „ w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu” (Dz.U. z 2016r. , poz. 1714 ze zm.).

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 624§ 1 kpk oraz art. 17 ustawy z dnia 23.06.1973r. „o opłatach w sprawach karnych” ( tekst jednolity: Dz.U. z 1983r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) biorąc pod uwagę sytuację rodzinną i majątkową oskarżonego oraz wysokość osiąganych przez niego dochodów .