Sygn. akt I C 1651/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Barbara Krysztofiak

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Francuz

po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa I. M.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę i ustalenie

1.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz I. M.:

a/ kwotę 234.000,- (dwieście trzydzieści cztery tysiące) złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zakresie kwoty 100.000,- (sto tysięcy) złotych od dnia 3 grudnia 2015 roku do dnia zapłaty oraz w zakresie kwoty 134.000,- (sto trzydzieści cztery tysiące) złotych od dnia 7 marca 2019 roku do dnia zapłaty;

b/ kwotę 19.225,30 złotych (dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych trzydzieści groszy) tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 marca 2019 roku do dnia zapłaty;

c/ rentę w kwocie po 369,- (trzysta sześćdziesiąt dziewięć) złotych miesięcznie płatną z góry do dnia 10. każdego miesiąca począwszy od dnia 1 sierpnia 2018 roku z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do rat renty płatnych w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 6 marca 2019 roku odsetki są należne począwszy od dnia 7 marca 2019 roku;

2.  oddala powództwo w powstałym zakresie;

3.  znosi wzajemnie między stronami koszty zastępstwa procesowego;

4.  nakazuje pobrać od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Sąd Okręgowy w Łodzi kwotę 16.013,- (szesnaście tysięcy trzynaście) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od uwzględnionej części powództwa;

5.  nakazuje ściągnąć z zasądzonego na rzecz I. M. w pkt 1 a wyroku roszczenia na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Sąd Okręgowy w Łodzi kwotę 16.013,- (szesnaście tysięcy trzynaście) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od oddalonej części powództwa.