Sygn. akt III Ca 1510/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 stycznia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska – Krawczyk

SR del. Mikołaj Pawłowski

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Miasta Ł.

przeciwko P. G.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

z dnia 14 marca 2018 r., sygn. akt XVIII C 4461/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od P. G. na rzecz Miasta Ł. kwotę 135 (sto trzydzieści pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.