Sygn. akt III Ca 1705/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lutego 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska - Krawczyk

SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

Protokolant: st. sekretarz sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko G. W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2018 roku

sygn. akt I C 844/16

1. oddala apelację;

2. nie obciąża pozwanego kosztami postępowania apelacyjnego.