Sygn. akt III Ca 1565/18

POSTANOWIENIE

Dnia 11 lutego 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Katarzyna Kamińska-Krawczyk

Sędziowie: SO Renata Jagura

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: st.sekr.sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie z wniosku M. C. (1) i B. C.

z udziałem Miasta Ł., A. K., M. P., Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Ł., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą T., S. C., J. C., R. C., E. C., A. T., D. T., M. C. (2), M. C. (3) i M. C. (4)

o ustanowienie służebności drogi koniecznej i służebności przeprowadzenia wodociągu

na skutek apelacji uczestnika Miasta Ł. oraz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą T.

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

sygn. akt II Ns 3347/14

postanawia:

I.  z apelacji uczestnika Miasta Ł. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:

a)  w pkt 11 po zapisie „kwotę 1465,50 zł (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy)” dodaje: „powiększoną o podatek VAT według stawki 23%”;

b)  w pkt 12 po zapisie „kwotę 732,75 zł (siedemset trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy)” dodaje: „powiększoną o podatek VAT według stawki 23%”;

c)  w pkt 13 po zapisie „kwotę 732,75 zł (siedemset trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy)” dodaje: „powiększoną o podatek VAT według stawki 23%”;

II.  z apelacji uczestnika (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą T. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:

d)  w pkt 2 po zapisie „kwotę 1112,50 zł (jeden tysiąc sto dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy)” dodaje: „powiększoną o podatek VAT według stawki 23%”;

e)  w pkt 3 po zapisie „kwotę 556,25 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia pięć groszy)” dodaje: „powiększoną o podatek VAT według stawki 23%”;

f)  w pkt 4 po zapisie „kwotę 556,25 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia pięć groszy)” dodaje: „powiększoną o podatek VAT według stawki 23%”;

III.  oddalić apelację uczestnika (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą T. w pozostałej części;

IV.  ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.