Sygn. akt II C 573/18

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: S.S.O. Teresa Jakubowska – Wójcik

Protokolant: sekr. sąd. Kinga Grzelak

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa A. R.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o podwyższenie rent i odszkodowanie

1.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz A. R. kwoty:

a)  22464 (dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery) zł tytułem skapitalizowanej renty na zwiększone potrzeby za okres od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2015 r. - z ustawowymi odsetkami od dnia 30 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

b)  3090 (trzy tysiące dziewięćdziesiąt) zł tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 stycznia 2019 r. do dnia zapłaty,

c)  2345,27 (dwa tysiące trzysta czterdzieści pięć 27/100) zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  podwyższa rentę na zwiększone potrzeby orzeczoną w punkcie 3 wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29 października 2001 r., wydanym w sprawie II C 1250/00, w ten sposób, że zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz A. R., w miejsce renty w kwocie po 1000 (jeden tysiąc) zł miesięcznie, rentę na zwiększone potrzeby w kwocie po 2809 (dwa tysiące osiemset dziewięć) zł miesięcznie, płatną do 10 - go dnia każdego miesiąca, poczynając od dnia 1 listopada 2015 r. z ustawowymi odsetkami do dnia 31 grudnia 2015 r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. w zakresie rat wówczas wymagalnych oraz w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z kwot w przyszłości;

3.  oddala powództwo w pozostałej części;

4.  ustala wartość przedmiotu sporu na kwotę 90450 (dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt) zł, a opłatę stosunkową na kwotę 4523 (cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy) zł;

5.  nakazuje wypłacić A. R. z funduszu Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 50 (pięćdziesiąt) zł z kwoty uiszczonej w dniu 20 lutego 2018 r. tytułem zwrotu nadpłaconej opłaty sądowej;

6.  nakazuje przeksięgować na poczet dochodów budżetowych Skarbu Państwa kwotę 272,19 (dwieście siedemdziesiąt dwa 19/100) zł uiszczoną w dniu 2 lipca 2018 r. tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia biegłych wyłożonych tymczasowo z funduszu Skarbu Państwa;

7.  wypłacić (...) Spółce Akcyjnej w W. z funduszu Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 698,88 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem 88/100) zł z kwoty uiszczonej w dniu 2 lipca 2018 r. tytułem zwrotu nadpłaconej zaliczki na poczet wydatków.