Sygn. akt II K 822/18

1 Ds. 2030.2018

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 lutego 2019 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Marek Żurawski

Protokolant Urszula Gawlik

po rozpoznaniu dnia 6 lutego 2019 roku sprawy karnej

A. K. (1)

ur. (...) w Ś.

córki W. i I. z domu S.

oskarżonego o to, że:

w dniu 5 sierpnia 2018 roku w Ś., woj. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości przy zawartości 0,89 mg (I badanie) i 094 mg ( II badanie) alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza, oraz 1,8%o ( III badanie) i 1,7%o (IV badanie) alkoholu we krwi prowadziła w ruchu lądowym pojazd mechaniczny – samochód osobowy marki R. o nr rej. (...), przy czym czynu tego dopuściła się w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym orzeczonego wyrokiem nakazowym Sądu rejonowego w Świdnicy z dnia 22 listopada 2016 roku, sygn. akt VI K 516/16 oraz nie stosując się do decyzji Starosty (...) z dnia 14 lutego 2017 roku, nr KD 5430.3.4.2017. MW o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kategorii AM, B1 i B

tj. o czyn z art. 178a § 4 kk i art. 180 kk w zw. z art. 11§ 2kk

I.  oskarżoną A. K. (1) uznaje za winną czynu opisanego w części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 178a § 4 kk i art. 180 kk w zw. z art. 11§ 2kk i za to na podstawie art. 178a § 4 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza jej karę 1 (jednego roku) ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

II.  na podstawie art. 42 § 3 kk orzeka wobec oskarżonej A. K. (1) dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

III.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka od oskarżonej A. K. (1) świadczenie pieniężne w kwocie 10 000 (dziesięciu tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

IV.  na podstawie art. 624 § 1 kpk oraz art. 17.1 ust. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżoną A. K. (1) od ponoszenia kosztów sądowych w tym opłat

II K 822/18

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 04.05.2018r patrol policji w składzie: R. J. i R. S. ok. godziny 2.20, z polecenia oficera KPP w Ś., udał się na ul. (...) w Ś., do zdarzenia drogowego. Na miejscu okazało się, że kierująca samochodem R. (...) A. K. (1), straciła panowanie nad pojazdem i przejechała przez żywopłot, chodnik po czym uderzyła w drzewo.

Kierującą przebadano na zawartość alkoholu na miejscu zdarzenia urządzeniem alcosensor 4 z wynikiem 0,89 mg/l, a następnie w szpitalu z wynikiem 0,94 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak ustalono w toku postepowania, wobec A. K. (1) orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązujący w okresie od 16.12.2016 do 16.12.2019.

Przybyła na miejsce zdarzenia karetka pogotowia przewiozła A. K. (1) do szpitala (...), gdzie na żądanie kierowcy pobrano od niej krew do badania na zawartość alkoholu. Jak wynika, ze sprawozdania z badań z dnia 17.08.2018, we krwi A. K. (1) stwierdzono 1,8 promila i 1,7 promila alkoholu etylowego – po badaniach - odpowiednio o godzinie 03:10 i 03:45.

Przesłuchana w toku postępowania przygotowawczego oskarżona A. K. (1) w całości przyznała się do zarzucanego jej czynu. Wyjaśniła, że przed zdarzeniem spożywała alkohol wraz z mężem, pokłóciła się z nim i będąc podenerwowaną wyjechała samochodem bez konkretnego celu. Na skutek zaklinowania się pedału gazu o obuwie oskarżonej, nie opanowała pojazdu i uderzyła w drzewo. Oskarżoną była już trzykrotnie karana, w tym jeden raz za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Dowody:

Badanie zaw. alkoholu w wydychanym powietrzu k; 4, 5

Wyrok VI K 516/18 k; 11,

Sprawozdanie z badania krwi k; 13,16

Protokół pobrania krwi k; 14,

Decyzja o cofnięciu uprawnień k; 19

Wyjaśnienia A. K. k; 22-23

Informacja z K. k; 25

W dniu 07 listopada 2018r Prokurator Rejonowy w Świdnicy wniósł do Sądu Rejonowego w Świdnicy wniosek w trybie art. 335 § 1 kpk, o uznanie A. K. (1) za winną zarzucanego jej czynu i wymierzenie jej kary roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy, po 30 godzin w stosunku miesięcznym - na podstawie art. 178a § 14 kk i 11 § 3 kk w zw z art. 37a § kk. A także o orzeczenia na podstawie art. 42 § 3 kk dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, oraz orzeczenia na podstawie art. 43a § 2 kk świadczenia pienieżnego w wysokości 10 000 zł na (...)

Sąd zważył, co następuje:

W świetle ujawnionych w sprawie okoliczności, sprawstwo i wina oskarżonej A. K. (1) nie mogą budzić jakichkolwiek wątpliwości. Materiał dowodowy sprawy, w szczególności dokumenty z badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz we krwi oskarżonej, wyroki ją dotyczące, są wiarygodnym i jednoznacznym dowodem dopuszczenia się przez oskarżoną przestępstwa. Zważyć należy, iż oskarżona już w toku postępowania w całości przyznała się do zarzucanego jej czynu i wyjaśniła jego okoliczności.

W świetle z jednej strony, przyznania się przez A. K. (1) do zarzucanego jej czynu, zaś z drugiej strony, jej uprzedniej karalności, wniosek oskarżyciela publicznego co do kary i środków karnych jakie mają być wymierzone oskarżonej, sąd uznał za całkowicie uzasadniony i orzekł zgodnie z tym wnioskiem. Sąd uchybił jednak przytoczeniu w podstawie skazania A. K. (1) podstawy prawnej pozwalającej na wymierzenie jej kary ograniczenia wolności.

O kosztach postępowania sąd orzekł z uwzględnieniem sytuacji majątkowej oskarżonej