Sygn. akt VII Ka 173/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Gałkowska (spr.)

Sędziowie: SSO Aneta Łatanik

SSO Adam Synakiewicz

Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej C. – Północ w C. J. D.

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2019r.

sprawy P. J. s. J. i K. ur. (...) w C.

skazanego wyrokiem łącznym

na skutek apelacji wniesionej przez skazanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie

z dnia 18 września 2018 r. , sygn. akt XVI K 624/18

orzeka:

1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, iż:

a) w pkt. 4 komparycji zaskarżonego wyroku uzupełnia zapis odnoszący się do skazania P. J. wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 27.04.2015r. w sprawie IVK 175/15 poprzez wskazanie, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 24.05.2018r. zarządzono wykonanie orzeczonej tym wyrokiem kary pozbawienia wolności natomiast postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 18.09.2018r. umorzono orzeczoną wobec skazanego grzywnę;

b) w komparycji wyroku dodaje pkt. 8 o następującym brzmieniu „Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 13 września 2018r. w sprawie XIK 678/18 za przestępstwo z art. 242§3k.k. popełnione w dniu 21.01.2018r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności”;

c) uchyla rozstrzygnięcia zawarte w pkt. 1 -3 sentencji zaskarżonego wyroku;

d) na mocy art. 85§1i2k.k., art. 86§1k.k. łączy orzeczone wobec skazanego P. J. wyrokami Sądu Rejonowego w Częstochowie wydanymi w sprawach IVK 1030/12, (...) 565/13, IVK 322/14, IVK 175/15, IIIK 928/15 kary jednostkowe oraz karę łączną pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną w rozmiarze 3(trzech) lat i 4(czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

e) na mocy art. 577 k.p.k. zalicza skazanemu P. J. na poczet orzeczonej w pkt. 1d niniejszego wyroku kary łącznej pozbawienia wolności okres pozbawienia wolności w sprawach:

IVK 322/14 Sądu Rejonowego w Częstochowie od dnia 15.10.2016r. godz. 14:45 do dnia 18.07.2017r. godz. 14:15 oraz od dnia 14.04.2018r. godz. 21:15 do dnia 8.01.2019r. godz. 21:15;

IIIK 928/15 Sądu Rejonowego w Częstochowie od dnia 15.01.2015r. do dnia 17.01.2015r. oraz od dnia 8.01.2019r. godz. 21:15 do dnia 13.05.2019r.;

XIK 565/13 Sądu Rejonowego w Częstochowie od dnia 30.12.2011r. do dnia 01.01.2012r. i od dnia 22.03.2014r. do dnia 9.04.2014r.;

f)na mocy art. 85§1i2k.k., art. 86§1k.k. łączy orzeczone wobec skazanego P. J. wyrokami Sądu Rejonowego w Częstochowie wydanymi w sprawach XVIK 829/17 i XIK 678/18 karę łączną oraz karę jednostkową pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną w rozmiarze 1 (jednego) roku i 2(dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

2. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz r.pr. J. K., Kancelaria Radcy Prawnego w C. kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) tytułem obrony skazanego z urzędu na etapie postępowania odwoławczego, przy przyjęciu, iż zasądzona kwota obejmuje należny podatek VAT.;

4. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz r.pr. A. B., Kancelaria Radcy Prawnego w C. kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) tytułem obrony skazanego z urzędu na etapie postępowania odwoławczego, przy przyjęciu, iż zasądzona kwota obejmuje należny podatek VAT.;

5. zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, którymi obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt VIIKa 173/19 UZASADNIENIE

P. J. został skazany prawomocnymi wyrokami :

1. Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 26.06.2014. w sprawie sygn. IV K 1030/12. za przestępstwa z art. 190 § 1 kk w zw z art. 64§1 kk i z art. 158 §1 kk ., popełnione w dniu 17.06.2012 r., na kary jednostkowe odpowiednio 10 miesięcy pozbawienia wolności i 1 roku pozbawienia wolności oraz na karę łączną l roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 5 lat, oraz grzywnę na mocy art. 71§1kk w wysokości 50 stawek dziennych po 10 zł;

2. Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 12.06.2014. w sprawie sygn. XI K 565/13. za przestępstwo z art. 278§ 3 k.k w zw. z art. 64§1 kk, popełnione w dniu z 29 na 30 grudnia 2011 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 4 lat, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sadu Rejonowego w Częstochowie z dnia 4 lipca 2017 roku oraz na grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych po 10 złotych;

3. Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 02.09.2014. w sprawie sygn. IV K 322/14. za przestępstwo z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 11§2kk w zw. z art. 64§1 kk, popełnione w dniu 26.03.2012 r.. na karę l roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 18 listopada 2015 roku;

4. Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 27.04.2015 r. w sprawie sygn. IV K 175/15 za przestępstwo z art. 286 § l k.k. w zw. z art. 297§1kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 64§1kk, popełnione w dniu 24.03.2012 r.. na karę l roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat oraz grzywnę w wysokości 10 stawek dziennych po 10 zł;

5. Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 12.10.2015. w sprawie sygn. II K 216/15 za przestępstwo z art. 278 § l k.k. w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64§1kk , popełnione w dniu 06.02.2015 na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

6. Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 28.04.2016r. w sprawie sygn. III K 928/15 zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 02.03.2017 roku w sprawie VII Ka 828/16 za przestępstwa z art. 288 § l k.k., popełnione w dniu 28.08.2014 r.. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

7. Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 24.04.2018 roku w sprawie sygn. XVI K 829/17 za przestępstwa z artykułu 158§1 kk w zw. z art. 64§1 kk i z art. 190§1 kk w zw. z art. 64§1kk na kary jednostkowe odpowiednio 10 miesięcy pozbawienia wolności i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz na kare łączna 1 roku pozbawienia wolności

Wyrokiem Łącznym z dnia 18.09.2018r. wydanym w sprawie VIIKA 173/19 Sąd Rejonowy w Częstochowie

1. z mocy art.85 §1 i §2 kk i art.86§1 kk i art. 89§1a i 1b kk połączył orzeczone wobec skazanego P. J. wyrokami w sprawach IV K 1030/12, XI K 565/13, IV K 322/14, IV K 175/15, III K 928/15, XVI K 829/17 Sądu Rejonowego w Częstochowie jednostkowe i łączne kary pozbawienia wolności i wymierzył mu karę łączną 4 (cztery) lata i 4 (cztery) miesiące pozbawienia wolności;

2. z mocy art. 85§1 i §2 kki art. 86§1 i §2kk połączył orzeczone wobec skazanego P. J. wyrokami wydanymi w sprawach sygn. IV K 175/15 i XI K 565/13 Sądu Rejonowego w Częstochowie kary grzywny i wymierza mu łączną karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych przyjmując iż wysokość jednej stawki równoważna jest kwocie 10 (dziesięciu) zł;

3. z mocy art. 577 kpk zaliczył skazanemu P. J. na poczet orzeczonej w punkcie 1 wyroku kary łącznej pozbawienia wolności, okresy pozbawienia wolności w sprawach:

- IV K 322/14 Sądu Rejonowego w Częstochowie od dnia 15.10.2016 godz. 14:45 do 18.07.2017 r. godz. 14:15 oraz od 14.04.2018 roku godz. 21:15 do 18.09.2018 roku;

- III K 928/15 Sądu Rejonowego w Częstochowie od dnia 15.01.2015 do dnia 17.01.2015 roku

- XI K 565/13 Sądu Rejonowego w Częstochowie od dnia 30.12.2011 r. do dnia 1.01. 2012 r. i od dnia 22.03.2014 r. do dnia 09.04.2014 r.;

4. orzekł, iż pozostałe rozstrzygnięcia połączonych wyroków podlegają odrębnemu wykonaniu;

5. z mocy art. 572 kpk w zw. z art. 85§2 kk w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umorzył;

6. z mocy art. 624§1 kpk zwolnił skazanego P. J. od ponoszenia kosztów postepowania, obciążając nimi Skarb Państwa

Powyższy wyrok został zaskarżony w drodze apelacji wniesionej przez skazanego , który podniósł, iż w sprawie XVIK 829/17 toczy się w chwili obecnej postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania, zaś w sprawie IVK 175/15 Sądu Rejonowego w Częstochowie upłynął okres próby na który warunkowo zawieszono wykonanie kary pozbawienia wolności wyroku jaki w tej sprawie zapadł, i kolejne 6 miesięcy od zakończenia tegoż okresu, w związku z czym skazanie wyrokiem wydanym w sprawie IVK 175/15Sądu Rejonowego w Częstochowie nie powinno być objęte wyrokiem łącznym.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Choć zarzuty podniesione przez skarżącego nie zasługiwały na uwzględnienie Sad Okręgowy z urzędu, działając w trybie art. 440 k.p.k., zmienił zaskarżony wyrok zarówno w jego komparycji , jak i w zakresie rozstrzygnięć zawartych w sentencji zaskarżonego wyroku.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do sygnalizowanych przez skazanego kwestii, istotnie w chwili obecnej prowadzone jest postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie XVK 829/17 Sądu Rejonowego w C.. Jak bowiem wynika z postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 26.09.2018r. wydanego w sprawie XVIK 829/17 Sąd ten zwrócił do Sądu Okręgowego w Częstochowie z wnioskiem o rozważenie wznowienia postepowania w sprawie przeciwko P. J. z powodu tej okoliczności, iż w ramach tego postępowania skazany występował bez obrońcy, choć leczył się psychiatrycznie. W chwili obecnej sprawa w przedmiocie wznowienia postępowania zawisła przed Sądem Okręgowym w Częstochowie i prowadzona jest pod sygn. akt IIKo105/18. Nie mniej skoro nie doszło jeszcze w sprawie XVIK 829/17 Sądu Rejonowego w Częstochowie do wznowienia postępowania to stwierdzić należy, iż nadal zachodzą przesłanki do objęcia skazania tym wyrokiem w ramach postępowania o wydanie wyroku łącznego. Niejako na marginesie zauważyć należy, iż na potrzeby postepowania w sprawie IIKo 105/18 Sądu Okręgowego w Częstochowie została sporządzona opinia sądowo- psychiatryczna odnosząca się do stanu poczytalności skazanego z chwili czynu objętego postępowaniem w sprawie XVIK 829/17, jak i w chwili obecnej. Ze sporządzonej opinii wynika, iż u skazanego nie stwierdzono choroby psychiatrycznej w rozumieniu ostrych objawów psychotycznych ani upośledzenia umysłowego, rozpoznano u niego uzależnienie mieszane oraz cechy osobowości nieprawidłowej. Według biegłych psychiatrów tempore criminis nie występowały zaburzenia, które mogłyby powodować zniesioną lub ograniczoną w stopniu znacznym zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem, Biegli wskazali również w swej opinii, iż w aktualnym stanie zdrowia psychicznego badany może uczestniczyć w czynnościach postępowania karnego, może bronić się samodzielnie i rozsądnie, bez obrońcy, a stan poczytalności skazanego nie budzi wątpliwości. Sąd Okręgowy dopuści dowód z powyższej opinii, ponieważ skazany w toku niniejszego postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji występował bez obrońcy, podczas gdy na dalszym etapie procesu podnosił kwestię leczenia psychiatrycznego. Choć istotnie skazany był konsultowany psychiatrycznie w ramach pobytów w zakładach karnych w których przebywał, to jednakże z treści opinii wydanej na potrzeby sprawie IIKo 105/18 Sądu Okręgowego w Częstochowie wynika w sposób nienasuwający wątpliwości , iż co do stanu poczytalności skazanego nie ma żadnych zastrzeżeń, w szczególności może on bronić samodzielnie i rozsądnie bez udziału obrońcy. Ponadto z dokumentacji medycznej skazanego (k-302) sporządzonej podczas jego pobytu w izolacji w więziennej nie wynika, by skazany w toku postępowania prowadzonego w sprawie XVIK624/18 pozostawał w leczeniu psychiatrycznym, a jedynie był 1 raz konsultowany psychiatrycznie w dniu 30.06.2017r., a następnie neurologicznie 24.04.2018r. Reasumując stwierdzić należy, iż nie zachodziły wobec skazanego przesłanki do obligatoryjnej obrony w niniejszym postępowaniu.

Przechodząc do kolejnej kwestii podnoszonej przez skarżącego w apelacji , nie polega na prawdzie twierdzenia skarżącego, jakoby w sprawie IVK 175/15 Sądu Rejonowego w Częstochowie doszło do upływu okresu próby na który warunkowo zawieszono wykonanie wyrokiem wydanym w tej sprawie kary 1 roku pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 24.05.2018r. wydanym w sprawie IVK 175/15, Ko 2628/18 doszło bowiem do zarządzenia wobec skazanego wykonania tej kary (k-322akt). To postanowienie zostało poddane kontroli odwoławczej i postanowieniem Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 5.11.2018r. wydanym w sprawie VII Kzw 690/18 zostało utrzymane w mocy(k-324-326akt).

Sąd Okręgowy uwzględnił powyższe okoliczności, czemu dał wyraz w komparycji zaskarżonego wyroku. Nadto Sąd odwoławczy z urzędu uwzględnił fakt, iż postanowieniem z dnia 18 września 2018r. umorzono orzeczoną w wyroku z dnia 27.04.2015r. w sprawie IVK 175/15 karę grzywny. Ta okoliczności ma natomiast bardzo istotne znaczenie w związku tym, iż grzywna orzeczona tym wyrokiem została objęta węzłem kary łącznej pochodzącej z jej połączenia wraz z grzywną orzeczoną wobec skazanego wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie w sprawie XIK 656/13 w pkt. 2 zaskarżonego wyroku. W związku z powyższym Sąd Okręgowy uchylił rozstrzygnięcie z tym przedmiocie.

Niezależnie od powyższego Sąd Okręgowy w toku kontroli odwoławczej uwzględnił fakt ponownego skazania P. J. wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 13 września 2018r. w sprawie XIK 678/18 za przestępstwo z art. 242§3k.k. popełnione w dniu 21.01.2018r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Dokonując kontroli odwoławczej Sąd Okręgowy dostrzegł nadto nieprawidłowość w zakresie objęcia węzłem kary łącznej w pkt. 1 zaskarżonego wyroku kary łącznej 1 roku pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem z dnia 24.04.2018r. wydanym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie w sprawie XVI K 829/17. Przestępstwa z art. 158§1k.k. w zw. z art. 64§1k.k. oraz z art. 190§1k.k.w zw. z art. 64§1k.k. zostały bowiem popełnione w dniu 5.09.2017r. a więc podczas przerwy mającej miejsce w okresie z dnia 18.07.2017r. do dnia 18.01.2018r w odbywaniu kary pozbawienia wolności wymierzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 2.09.2014r. w sprawie IVK 322/14 a udzielonej przez Sąd Okręgowy w Opolu postanowieniem z dnia 18.07.2017r. Zgodnie zaś z art. 85§3k.k., jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegająca łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia przestępstwa. Ugruntowany jest pogląd w orzecznictwie, iż zarządzenie przerwy w wykonywaniu orzeczonej kary nie wpływa na okres wykonywania kary, w tym, znaczeniu, że jej zarządzenie nie oznacza przerwania okresu wykonywania kary ( Komentarza P. K. do art. 85§3k.k.). Podobny pogląd wyraził także Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 19 stycznia 2017r. wydanego w sprawie IKZP 12/16 wskazując, iż zwrot „popełnienie przestępstwa po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary ”oznacza pewien przedział czasowy, chodzi tu o okres związany z wykonywaniem kary, liczony od jego rozpoczęcia aż do zakończenia, rozumianego jako definitywne wykonanie kary, czyli ujmując rzecz inaczej – do wykonania kary w całości, gdy jej wykonywanie już nie trwa. Z tego punktu widzenia nie za zatem znaczenia, czy dana kara jest wykonywana w sposób nieprzerwany, i nie oznacza zatem ze swoje istoty przybywania skazanego w jednostce penitencjarnej (LEX 2192661).

W związku z powyższym Sąd Okręgowy uchylił rozstrzygnięcia zawarte w pkt. 1 -3 sentencji zaskarżonego wyroku i na mocy art. 85§1i2k.k., art. 86§1k.k. połączył orzeczone wobec skazanego P. J. wyrokami Sądu Rejonowego w Częstochowie wydanymi w sprawach IVK 1030/12, (...) 565/13, IVK 322/14, IVK 175/15, IIIK 928/15 kary jednostkowe oraz karę łączną pozbawienia wolności i wymierzył mu karę łączna w rozmiarze 3(trzech) lat i 4(czerech) miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet tej kary z mocy art. 577 k.p.k. zaliczył skazanemu P. J. okres pozbawienia wolności w sprawach:

• IVK 322/14 Sądu Rejonowego w Częstochowie od dnia 15.10.2016r. godz. 14:45 do dnia 18.07.2017r. godz. 14:15 oraz od dnia 14.04.2018r. godz.21:15 do dnia 8.01.2019r. godz. 21:15

• IIIK 928/15 Sądu Rejonowego w Częstochowie od dnia 15.01.2015r. do dnia 17.01.2015r. oraz od dnia 8.01.2019r. godz. 21:15 do dnia 13.05.201r.;

• XIK 565/13 Sądu Rejonowego w Częstochowie od dnia 30.12.2011r. do dnia 01.01.2012r. i od dnia 22.03.2014r. do dnia 9.04.2014r.

Sąd Okręgowy dostrzega przy tym fakt, iż skazany w czasie procedowania przez Sąd Okręgowy zakończył już odbywanie kary 1 roku i 6-ciu miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Sejonowego w C. w sprawie IVK 322/14, co nastąpiło w dniu 8.01.2019r. Nie mniej jednak wyeliminowanie skazania tym wyrokiem z węzła kary łącznej byłoby działaniem na niekorzyść skazanego, a uwzględniwszy fakt, iż apelacja w sprawie została wywiedziona wyłącznie na korzyść skazanego Sąd Odwoławczy obowiązuje podczas orzekania zakaz reformationis in peius z art. 434§1k.p.k.. W wyroku z dnia 10 października 2017 r w sprawie II KK 184/17. Sąd Najwyższy wskazał, iż w sprawach dotyczących wydania wyroku łącznego sąd odwoławczy oczywiście jest zobowiązany do badania z urzędu, czy w czasie po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji nie doszło do zmiany stanu faktycznego na skutek wykonania w całości choćby jednej z kar podlegających łączeniu, a jeżeli taką zmianę stwierdzi, ma obowiązek ją uwzględnić. W takiej sytuacji, stosując normy prawa materialnego, sąd odwoławczy nie może jednak czynić tego wbrew fundamentalnym regułom postępowania, stanowiącym zarazem zasady procesu karnego; jedną z takich podstawowych zasad wyraża zakaz reformationis in peius. ( LEX nr 2397596).

Jednocześnie Sąd Okręgowy na mocy art. 85§1i2k.k., art. 86§1k.k. połączył karę łączną pozbawienia wolności w rozmiarze 1 roku orzeczoną wobec skazanego wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie wydanym w sprawie XVIK 829/17 oraz karę 3 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie XIK 678/18 i wymierzył mu karę łączna w rozmiarze 1 (jednego roku) i 2(dwóch) miesięcy pozbawienia wolności. Jak bowiem wynika z uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2018 r. wydanej w sprawie I KZP 3/18 w sprawie o wydanie wyroku łącznego sąd odwoławczy może orzec po raz pierwszy karę łączną, gdy w pierwszej instancji został wydany zaskarżony apelacją wyrok łączny, orzekający karę na bazie określonych skazań oraz umarzający postępowanie na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałym zakresie; jak i nie jest także wykluczone orzeczenie przez sąd odwoławczy kary łącznej w oparciu o skazania, które nie były podstawą orzeczenia kary łącznej przez sąd pierwszej instancji. (OSNKW 2018/8/55, (...) Prok.i Pr.-wkł. 2018/10/14, KZS 2018/9/8, (...)).

Wymierzając pierwszą z kar łącznych pochodzących z połączenia kar pozbawienia wolności w sprawach IVK 1030/12, (...) 565/13, IVK 322/14, IVK 175/15, IIIK 928/15 Sąd Okręgowy poruszał się w granicach od 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności do 3 lat i 11 miesięcy pozbawienia wolności, zaś orzekając karę łączną pochodząca z połączenia kar orzeczonych w sprawach XVIK 829/17 i (...) 678/18 w granicach od 1 roku pozbawienia wolności do 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Przy orzekaniu kary łącznej mogą mieć zastosowanie różne systemy miarkowania kary, a mianowicie: system kumulacji, system absorpcji, system redukcji, system asperacji. Istnieje również system mieszany (zwany modyfikowanym), który uwzględnia elementy wszelkich tych systemów. Należy jednak zauważyć, że przy orzekaniu kary łącznej możliwe jest zarówno zastosowanie zasady pełnej absorpcji, jak i zasady pełnej kumulacji. Takie rozwiązania są jednak skrajne. Mogą być stosowane jedynie wyjątkowo i wymagają wnikliwego umotywowania w uzasadnieniu wyroku. (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1975 r., Rw 628/75 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 listopada 2003 r., II Aka 339/03). Przy skorzystaniu z zasady absorpcji przy wymierzaniu kary łącznej należy rozważyć bliski związek przedmiotowy i podmiotowy pomiędzy poszczególnymi przestępstwami, a ponadto musi istnieć pozytywna prognoza na przyszłość że kara łączna w wysokości najwyższej z wymierzonych kar jednostkowych jest wystarczająca albowiem popełnienie dwóch lub więcej przestępstw jest czynnikiem negatywnym i skutkującym orzeczeniem kary surowszej aniżeli wynikającej z dyrektywy zasady absorpcji. Czynnikiem przemawiającym na korzyść skazanego mogą być też wymierzone minimalne kary w wyrokach jednostkowych albo istnienie jakiś szczególnych okoliczności dotyczących osoby oskarżonego. (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 stycznia 1997 r, II Aka 321/96, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2000 r., IV KKN 39/99, wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 listopada 2003 r., II Aka 339/03).

Tymczasem, analiza akt niniejszej sprawy wykazała, że P. J. był wielokrotnie karany sądownie. Swoim dotychczasowym zachowaniem skazany wykazał wprost, że ignoruje orzeczenia sądowe powracając na drogę przestępstwa. Wymierzenie łagodniejszej kary pozbawienia wolności opartej na dyrektywie absorpcji nie spełniło by zadań jakie stawia przepis art. 86 k.k. Kara łączna orzekana w wyroku łącznym jest swojego rodzaju podsumowaniem działalności przestępczej skazanego w czasie objętego skazaniami za przestępstwa pozostające w realnym zbiegu. Podkreślić należy, że pomiędzy przestępstwami objętymi węzłami kar łącznych brak jest ścisłego związku przedmiotowego i czasowego. Działalność przestępcza skazanego, w zakresie I kary łącznej była rozciągnięta w czasie od 16.02.2012r. do 28.08.2014r.. zaś w zakresie II kary łącznej od 5.09.2017r. do 21.01.2018r. Podnieść należy, że oskarżony popełniał przestępstwa różnorodne, skierowane przeciwko różnym dobrom prawnym – przeciwko zdrowiu (z art. 158§1 k.k,), przeciwko wolności ( z art. 190 §1 k.k.), przeciwko mieniu ( z art. 278§ 1 k.k., art. 286§1k.k, art. 288§1k.k.), przeciwko obrotowi gospodarczemu (. 297§1k.k), czy też przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (z art. 242§3k.k..). Brak jest zatem ścisłego związku przedmiotowego i czasowego pomiędzy przestępstwami objętymi węzłem kary łącznej, który by uzasadniał karę łączną z zastosowaniem pełnej absorpcji.

Także aktualna opinia o skazanym i jego sytuacja rodzinna, nie przemawia za przyjęciem pełnej absorpcji. Jak wynika z aktualnej. opinii o skazanym z dnia 15.03.2019r. zachowanie skazanego należy ocenić jako przeciętne.

Kara łączna ma za zadanie ukształtować ponownie sytuację skazanego. Musi ona stanowić całościową ocenę zachowań sprawcy, będąc właściwą, celową z punktu widzenia prewencyjnego reakcją na popełnione czyny i jako taka nie może i nie powinna być postrzegana jako instytucja mająca działać na korzyść skazanego, ale jako instytucja gwarantująca racjonalną politykę karania w stosunku do sprawcy co może skutkować pogorszeniem sytuacji skazanego ( zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 września 2011 r., II Aka 372/11). Zdaniem Sądu Odwoławczego kary łączne orzeczone wobec skazanego w rozmiarze 3 lat i 4 miesięcy oraz w rozmiarze 1 roku i 2 miesięcy uwzględniają wszystkie powyżej przedstawione dyrektywy wymiaru kar łącznych z uwzględnieniem całokształtu czynów przestępnych skazanego i przedmiotowo-podmiotowych relacji łączących te czyny.

Poza powyżej zaprezentowanymi zmianami Sąd Okręgowy w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymał w mocy. Podstawę orzeczenia Sądu okręgowego stanowią przepisy art. 437§1k.p.k., art. 438pkt.2i3k.p.k. i art. 440k.p.k.

Na mocy art. 29ust. 2 ustawy o adwokaturze w zw. z § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U.2016.1714 Sąd Okręgowy zasądził od Skarbu Państwa na rzecz r.pr. J. K., Kancelaria Radcy Prawnego w C. oraz na rzecz r.pr. A. B., Kancelaria Radcy Prawnego w C. po 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) tytułem obrony skazanego z urzędu na etapie postępowania odwoławczego, przy przyjęciu, iż zasądzone kwoty obejmują należny podatek VAT.;

Sąd Odwoławczy nie uznał za słuszne obciążanie go kosztami postępowania odwoławczego i na zasadzie art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 634 k.p.k. zwolnił go od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze obciążając nimi Skarb Państwa.