sygnatura akt II 1 C 49/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(...), dnia 2 października 2018 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny – Sekcja Egzekucyjna

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Braczkowska

Protokolant: sekretarz sądowy Monika Romaniecka

po rozpoznaniu w dniu 25 września 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa P. D.

przeciwko A. P.

o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji

oddala powództwo.

Sygn. akt II 1 C 49/18

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 7 czerwca 2018 roku, skierowanym przeciwko pozwanemu A. P., powód P. D. wniósł o zwolnienie spod egzekucji prowadzonej przez zastępcę Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi J. Z. w osobie T. B. w sprawie Km 2205/16 udziału wynoszącego 3/32 w prawie własności nieruchomości położonej w Ł. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...). W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, iż postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 roku wydanym w sprawie I Ns 856/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, I Wydział Cywilny dokonał podziału majątku wspólnego jego dziadków I. i J. D. oraz działu spadku po nich, w wyniku którego cała sporna nieruchomość została przyznana mu na własność z obowiązkiem spłaty M. D. kwotą 50.000 zł (pozew k. 2-3).

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy zwolnił powoda od kosztów sądowych w zakresie opłaty sądowej od pozwu w kwocie 938 złotych ( postanowienie k. 22).

Postanowieniem z dnia 25 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi oddalił wniosek powódki o udzielenie zabezpieczenia powództwa ( postanowienie k. 29)

Na rozprawie w dniu 25 września 2018 roku pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Podniósł, że nie zgadza się z tym co jest napisane w pozwie, gdyż w jego ocenie powód i jego dłużnik - M. D. zapewne nie rozliczyli się, spłata z majtku spadkowego nie została dokonana, a dążą oni jedynie do ucieczki z majątkiem. Na wypadek uwzględnienia powództwa, wniósł o nieobciążanie go kosztami postępowania. Na rozprawie w dniu 25 września 2018 roku powód stawił się wraz z pełnomocnikiem profesjonalnym w osobie adwokata. Pełnomocnik powoda podtrzymał jego dotychczasowe stanowisko w sprawie, wniósł o zasądzenie kosztów postępowania ( protokół elektroniczny rozprawy z dnia 25.09.2018r. – k. 29-30, pełnomocnictwo k. 27).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 23 sierpnia 2016 roku A. P. złożył do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi J. Z. wniosek egzekucyjny skierowany przeciwko M. D. celem wyegzekwowania należności wynikających z tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie w sprawie VI Nc-e (...) w dniu 14 sierpnia 2013 roku. Wniósł on o skierowanie egzekucji do nieruchomości ujawnionej w toku postępowania Km 7109/11, wierzytelności, wynagrodzenia za pracę dłużnika oraz ruchomości. Wniosek ten został zarejestrowany za sygnaturą akt Km 2205/16. W dniu 27 września 2016 roku w przedmiotowej sprawie została wszczęta egzekucja z udziału wynoszącego 3/32 części w prawie własności nieruchomości położonej w Ł. przy ul. (...) w Ł. należącego do dłużnika. P. D. o skierowaniu egzekucji do należącego do dłużnika udziału w nieruchomości został zawiadomiony w dniu 12 października 2016 roku. Postępowanie to zostało umorzone w całości na podstawie art. 824 § 2 pkt 4 k.p.c. na mocy postanowienia z dnia 16 maja 2018 roku. Postanowienie to stało się prawomocne wobec niezłożenia od niego środka zaskarżenia w postaci skargi na czynność komornika sądowego ( wniosek egzekucyjny k. 1, tytuł wykonawczy k. 2, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości k. 24, odpis KW k. 15-16, (...) – k. 31A, postanowienie k.78 - w załączonych aktach Km 2205/16).

Postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 roku wydanym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 856/17 ustalono, że w skład majątku wspólnego byłych małżonków I. i J. D. wchodzi własność nieruchomości położonej w Ł. przy ul. (...) o wartości 200.000 zł, dokonano jednocześnie działu spadku po J. i I. D. w ten sposób, że własność w/w nieruchomości została przyznana P. D., bez obowiązku spłat na rzecz W. D. i R. D. oraz z obowiązkiem spłaty na rzecz M. D. w kwocie 50.000 zł w terminie roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia wraz z odsetkami ustawowymi na wypadek uchybienia terminowi płatności spłaty. Postanowienie to jest prawomocne od dnia 1 maja 2018 roku (kopia postanowienia k. 12).

Stan faktyczny sprawy został ustalony na podstawie powołanych powyżej dokumentów (w tym znajdujących się w załączonych aktach Km 2205/16. Ustalając stan faktyczny przedmiotowej sprawy, Sąd pominął dokument w postaci oświadczenia M. D. z dnia 17 kwietnia 2018 roku dotyczący otrzymania przez niego spłaty w kwocie 50.000 zł, jako pozostający bez znaczenia dla merytorycznego rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie. Postanowieniem z dnia 25 września 2018 roku Sąd oddalił wniosek pozwanego o odroczenie rozprawy na okres dwóch tygodni, aby umożliwić mu zajęcie stanowiska merytorycznego w sprawie. Odpis pozwu pozwany otrzymał w dniu 17 sierpnia 2018 roku, w tym samym piśmie został mu udzielony 14-dniowy termin na złożenie odpowiedzi na pozew, a więc do dnia rozprawy w dniu 25 września 2018 roku pozwany z łatwością mógł się do niej przygotować i takie stanowisko zająć. Co więcej stan faktyczny w sprawie ustalony w dniu rozprawy (w zakresie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 2205/16) nie przemawiał za jej odroczeniem.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie i to z dwóch powodów.

Podstawą żądania pozwu złożonego przez powoda P. D. była treść art. 841 k.p.c. Jak wynika z treści powołanego przepisu: osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa (§ 1), jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika (§ 2), powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych (§ 3).

Odnosząc się do treści przepisu art. 841 § 3 k.p.c. wskazać po pierwsze należy, iż powództwo złożone przez P. D. było spóźnione. Przyjąć bowiem należy, iż o naruszeniu jego praw do spornego udziału w nieruchomości dowiedział się on w momencie wydania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 856/17 w dniu 9 kwietnia 2018 roku, a z pewnością najpóźniej w momencie jego uprawomocnienia się - w dniu 1 maja 2018 roku. Powództwo złożone przez niego w dniu 7 czerwca 2018 roku (data nadania w UP), uznać więc należy za złożone z uchybieniem miesięcznego terminu do jego wytoczenia. Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 17 lipca 2007 roku ( III CZP 57/07, OSNC 2008, Nr 9, poz. 97). Stanowisko to należy podzielić.

Po drugie powództwo to uznać należało również za niezasadne. Powództwo o zwolnienie od egzekucji może być bowiem wytoczone w określonych ramach czasowych: od momentu wszczęcia egzekucji - nie postępowania egzekucyjnego ( por. J. Jankowski, [w:] Kodeks, t. II, pod red. K. Piaseckiego, s. 819). Po zakończeniu egzekucji wytoczenie powództwa interwencyjnego jest bezprzedmiotowe. Powództwo to ma bowiem na celu wyjęcie spod egzekucji, a więc zapobieżenie możliwości zaspokojenia się wierzyciela. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność braku wiedzy powoda o wszczęciu postępowania egzekucyjnego czy dokonaniu zajęcia przedmiotu lub prawa, do którego zgłasza żądanie wyłączenia. Staje się zatem bezprzedmiotowe po zaspokojeniu wierzyciela. Od tej chwili osoba trzecia może jedynie żądać naprawienia szkody wywołanej przeprowadzeniem egzekucji z przedmiotu, do którego miała prawo. Rozstrzygnięcie tego rodzaju żądań nie jest jednak dopuszczalne w sprawie z powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji. Mając na uwadze fakt, iż postanowieniem z dnia 16 maja 2018 roku komornik sądowy umorzył w całości postępowanie egzekucyjne w sprawie Km 2205/16, w ramach którego zwolnienia od egzekucji spornego udziału w nieruchomości domagał się powód, powództwo podlegało oddaleniu.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda.