Sygn. akt: III Ca 1888/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 marca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska - Krawczyk

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: st. sekretarz sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa R. S.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda i pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 31 lipca 2018r., sygn. akt I C 560/16

I. z apelacji powoda zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz R. S. kwotę 11.245,02 ( jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć 2/100) zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3. o kosztach procesu i nieuiszczonych kosztach sądowych orzeka na podstawie art. 100 zd.1 k.p.c. pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu ustalając, że powód wygrał proces w 66%;

II. oddala apelację powoda w pozostałym zakresie;

III. oddala apelację pozwanego w całości;

III. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz R. S. kwotę (...) (tysiąc sto osiemdziesiąt sześć) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.