Sygnatura akt I C 717/17

WYROK WSTĘPNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Maciejewska

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Dąbrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2019 r. w Ł.

sprawy z powództwa D. C.

przeciwko R. G., B. S.

o zadośćuczynienie

uznaje powództwo za usprawiedliwione co do zasady.