Sygn. akt III C 62/14

POSTANOWIENIE

Dnia 18 grudnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący SSO Agnieszka Rafałko

Sędziowie SSO Ewa Jończyk

SSO Mariusz Solka

po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Urzędzie Miasta S.

przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. (...) (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

postanawia:

I.  zarządzić dokonanie w ogólnopolskiej części dziennika „(...)” ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego o treści następującej:

„Przed Sądem Okręgowym w Warszawie, III Wydział Cywilny, wszczęte zostało postępowanie grupowe w trybie Ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010r., Nr 7, poz. 44, ze zm.) z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Urzędzie Miasta S. przeciwko (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w W. ( dawniej (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.; w dalszej części ogłoszenia zwany (...) ), sygn. akt III C 62/14.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Urzędzie Miasta S. jako reprezentant grupy wnosi:

1)  o zasądzenie od pozwanego (...) zwrotu kwot pobranych przez pozwanego od członków grupy bez podstawy prawnej, w oparciu o niedozwolone postanowienia umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawartych pomiędzy pozwanym a członkami grupy; oraz

2)  na wypadek odrzucenia przez Sąd powództwa o zapłatę - wnosi o ustalenie, że pozwany (...) ponosi odpowiedzialność wobec członków grupy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, polegającą na obowiązku zwrotu przez pozwanego każdemu z członków grupy różnicy pomiędzy wartością jego rachunku po rozwiązaniu jego umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a kwotą wypłaconą członkowi grupy w związku z rozwiązaniem tej umowy ubezpieczenia, którą to różnicę pozwany pobrał stosując niedozwolone postanowienia umowne;

Każdy, kto:

1)  zawarł jako konsument z (...) ( dawniej (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.) umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, na czas określony, wynoszący od 15 do 30 lat, ze składką podstawową opłacaną regularnie, w oparciu o wzorzec umowy stosowany przez pozwanego („ Umowa ubezpieczenia”), na podstawie którego:

- (...) określiła zasady ustalania wysokości kwot wypłacanych członkom grupy i kwot pobieranych od członków grupy w razie rozwiązania Umowy ubezpieczenia przed upływem Okresu ubezpieczenia,

- w razie rozwiązania Umowy ubezpieczenia przed upływem Okresu ubezpieczenia (...) wypłacała tzw. wartość wykupu albo świadczenie wykupu , tj. kwotę stanowiącą określony procent części wartości rachunku polisy pochodzącej z zapłaconych składek regularnych, za nie więcej niż pełne 5 (lub 7) lat Okresu ubezpieczenia, powiększoną o wartość rachunku polisy pochodzącą z dobrowolnych składek dodatkowych, o ile takie były uiszczane oraz o wartość rachunku polisy ze składek regularnych zapłaconych po upływie 5 (lub 7) lat Okresu ubezpieczenia,

- pozostała część środków zgromadzonych na rachunku polisy, pochodząca ze składek regularnych, była pobierana przez (...) i wynosiła w dwóch pierwszych latach okresu ubezpieczenia 100 % albo 98 % tych środków, zaś począwszy od trzeciego roku procent ten malał sukcesywnie wraz z upływem kolejnych lat,

oraz

2)  rozwiązał zawartą z (...) Umowę ubezpieczenia przed upływem Okresu ubezpieczenia, a ubezpieczyciel pobrał całość lub część środków zgromadzonych na rachunku konsumenta;

może przystąpić do grupy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczalnym terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia i przesyłając je do reprezentanta grupy – Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Urzędzie Miasta S., na adres jego pełnomocników: radców prawnych A. L. lub D. K., (...) s.c., ul. (...), (...)-(...) W..

Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.

Złożenie oświadczenia o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Urzędzie Miasta S. oraz na zasady wynagradzania pełnomocnika.

Prawomocny wyrok ma skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu złożą oświadczenie o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym skład grupy.

Zasady wynagradzania pełnomocnika:

1.  Każdy członek grupy za prowadzenie postępowania jest zobowiązany zapłacić pełnomocnikowi powoda („ pełnomocnik”) wynagrodzenie, składające się z: wynagrodzenia ryczałtowego („ Opłata Ryczałtowa”) oraz premii za sukces („ Premia za Sukces”). Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie pełnomocnika z tytułu świadczenia pomocy prawnej za prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

2.  Każdy członek grupy jest zobowiązany zapłacić pełnomocnikowi Opłatę Ryczałtową, która jest wyliczona na podstawie wysokości kwoty pobranej od członka grupy przez (...) w przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia przed upływem Okresu ubezpieczenia (zwanej „ Opłatą Likwidacyjną ”). W pierwszej instancji oraz za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji i mediacji Opłata ryczałtowa wynosi 80%, zaś w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym 20% następujących kwot:

⚫.

przy wysokości roszczenia do 500 zł – 60 zł;

przy wysokości roszczenia powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;

przy wysokości roszczenia powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;

przy wysokości roszczenia powyżej 5.000 zł do 20.000 zł – 1.200 zł;

przy wysokości roszczenia powyżej 20.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;

przy wysokości roszczenia powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;

przy wysokości roszczenia powyżej 200.000 zł –7.200 zł.

W przypadku gdy członek grupy dochodzi roszczeń związanych z więcej niż jedną Umową ubezpieczenia zawartą z pozwanym, która została rozwiązana, wysokość roszczenia będąca podstawą obliczenia Opłaty Ryczałtowej, stanowi sumę Opłat Likwidacyjnych pobranych przez pozwanego od tego członka grupy od każdej z Umów ubezpieczenia.

3. Każdy członek grupy jest zobowiązany zapłacić pełnomocnikowi Premię za Sukces w stosunku do kwoty zasądzonej na rzecz członka grupy lub kwoty należnej członkowi grupy w wyniku zawartej ugody lub kwoty zwróconej członkowi grupy, jako:

3.1. 10% brutto ww. kwoty - gdy postępowanie będzie prowadzone w imieniu nie więcej niż 200 (dwustu) członków grupy,

3.2 7% brutto ww. kwoty - gdy postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 200 (dwustu) członków grupy i nie więcej niż 700 (siedmiuset) członków grupy,

3.3. 5% brutto ww. kwoty - gdy postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 700 (siedmiuset) członków grupy.

4. Przez sukces („ Sukces”) rozumie się:

4.1. rozstrzygnięcie prawomocnie kończące postępowanie sądowe, inne niż: (i) wyrok oddalający powództwo w całości, (ii) postanowienie o odrzuceniu pozwu,

4.2. ugodę zawartą z Ubezpieczycielem.

5. Wynagrodzenie pełnomocnika będzie płatne przez członka grupy w następujący sposób:

5.1. część Opłaty Ryczałtowej, w wysokości 80% kwoty, o której mowa w pkt 2. powyżej, będzie płatna przez członka grupy w terminie 7 (siedmiu) dni po podpisaniu przez obie strony Umowy o obsługę prawną; dowód uiszczenia części Opłaty Ryczałtowej członek grupy jest zobowiązany doręczyć pełnomocnikowi wraz z podpisanym przez siebie egzemplarzem Umowy o obsługę prawną;

5.2. druga część Opłaty Ryczałtowej, w wysokości 20%, o której mowa w pkt 2 powyżej, będzie płatna wówczas, gdy postępowanie będzie prowadzone w drugiej instancji i zostanie uiszczona przez członka grupy w terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania przez pełnomocnika;

5.3. Premia za Sukces będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez członka grupy kwoty, o której mowa w pkt. 3 powyżej. Jeżeli członek grupy otrzyma tylko część ww. kwoty lub będzie ją otrzymywał częściami, wówczas Premia za Sukces będzie płatna sukcesywnie, w wysokości równej odpowiednio: 10%, 7% lub 5% kwot otrzymanych przez członka grupy.

6. Wynagrodzenie pełnomocnika zostało określone jako kwoty brutto, które zawierają podatek VAT.

7. Wynagrodzenie pełnomocnika, tj. Opłatę Ryczałtową i Premię za Sukces należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika o numerze (...) . Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana członkowi grupy w formie elektronicznej.

8. Wynagrodzenie obejmuje również techniczno - administracyjne wydatki pełnomocnika związane z prowadzeniem postępowania, w tym w szczególności wydatki związane z wysyłką i odbiorem korespondencji, kosztami telekomunikacyjnymi, podróżami prawników i pracowników pełnomocnika do sądów, do organów administracji, do innych instytucji, w których obecność będzie wskazana ze względu na prowadzenie postępowania, z podróżami na spotkania z osobami objętymi pozwem, z wyjątkiem kosztów dojazdów i pobytów, których celem będą spotkanie w miejscowościach oddalonych o ponad 200 km od W..

9. W przypadku, gdy członkami grupy są małżonkowie, każde z nich zawiera oddzielną umowę z pełnomocnikiem. Wynagrodzenie pełnomocnika liczone jest od każdego z małżonków osobno. Każdy z małżonków jest samodzielnym członkiem grupy.”

II. Koszty związane z ogłoszeniem wyłożyć tymczasowo z sum Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Warszawie.

SSO Ewa Jończyk SSO Agnieszka Rafałko SSO Mariusz Solka

ZARZĄDZENIE

1.  (...).

2.  (...)

3.  (...)