Sygn. akt III Ca 53/19

III Cz 663/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Katarzyna Kamińska-Krawczyk

Sędziowie: S.O. Grażyna Młynarska-Wróblewska

S.R. Monika Kawecka-Stępień

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu na rozprawie dniu 27 maja 2019 roku w Łodzi

sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w G.

przeciwko A. M.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi

z dnia 5 października 2018 roku, sygn. akt VIII C 840/17

oraz zażalenia pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi

z dnia 2 stycznia 2019 roku, sygn. akt VIII C 840/17

1.  z apelacji pozwanej: uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu dla Łodzi Widzewa w Łodzi do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego;

2.  z zażalenia pozwanej: uchyla zaskarżone postanowienie.