Sygn. akt III Ca 424/19

POSTANOWIENIE

Dnia 13 czerwca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2019 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. M. i E. M.

przeciwko H. M. i E. B.

o zapłatę

na skutek apelacji powodów

od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 7 listopada 2018 roku

sygn. akt VIII C 1605/18

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie apelacyjne;

2.  zwrócić W. M. i E. M. kwotę 15 (piętnaście) złotych jako połowę opłaty od cofniętej apelacji, która to należność została uiszczona przelewem na rachunek bankowy Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.