Sygn. akt IV Ca 74/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5 czerwca 2019r.

Sąd Okręgowy w Płocku, IV Wydział Cywilny - Odwoławczy

w składzie:

Przewodnicząca SSO Renata Wanecka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 5 czerwca 2019r.

sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W.

przeciwko W. K.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Sierpcu z 22 czerwca 2018r.,

sygn. I C 636/16

1.  oddala apelację;

2.  nie obciąża W. K. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu za II instancję na rzecz (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W..

Sygn. akt IV Ca 74/19

UZASADNIENIE

F. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. w pozwie złożonym 28 czerwca 2016r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od W. K. 1.485,36 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 28 czerwca 2016r.

W uzasadnieniu powód wskazał, że pozwana zawarła z (...) S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych i została zobowiązana do zapłaty należności wynikających z faktur. Powód nabył wierzytelności wobec W. K. na podstawie umowy z 25 sierpnia 2015r.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie 25 sierpnia 2016r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym uwzględnił w całości żądanie pozwu.

Na skutek wniesienia sprzeciwu, w którym pozwana twierdziła, że spłaciła zadłużenie, Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w Sierpcu.

Wyrokiem z 22 czerwca 2018r. Sąd Rejonowy w Sierpcu zasądził od W. K. na rzecz F. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. 785,71 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 28 czerwca 2018r. do dnia zapłaty (punkt 1), oddalił powództwo w pozostałej części (punkt 2); zasądził od pozwanej na rzecz powoda 492,60 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (punkt 3) oraz przyznał adw. M. B. wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną z urzędu pozwanej w wysokości 900 zł powiększone o podatek VAT (punkt 4).

Sąd Rejonowy ustalił:

W dniu 25 lipca 2014 roku W. K. zawarła z (...) S.A. w W. aneks do wcześniejszej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, jednocześnie korzystając z ofert zakupu telefonu (...). Aneks został zawarty na okres do 25 lipca 2016 roku. Pozwana wybrała S. (...) z abonamentem miesięcznym w kwocie 44,99 zł, przy czym przez pierwsze 12 miesięcy opłata abonamentowa miała być 10 zł niższa. Pozwana przystąpiła do ubezpieczenia grupowego związanego ze składką miesięczna w kwocie 2,99 zł Do umowy miały zastosowanie ogólne warunki świadczenia usługi i regulamin promocji, regulamin promocyjnej migracji do oferty, regulamin dostępu do numerów infolinii i serwisów audioteleksowych, Regulamin Usługi (...)/ (...) przychodzący SMS/ (...) Specjalny, regulamin sprzedaży ratalnej, podsumowanie oferty ratalnej, regulamin „Zasady oferty rabatu O. (...)", regulamin promocji R. na abonament z aktywną usługą e- faktura.

Pozwana otrzymała telefon wskazany w umowie za kwotę 600,44 zł, zaś jego cena była rozłożona na 24 raty miesięczne po 25,02 zł, a ostatnia rata 24,98 zł. W związku z brakiem opłat za usługi w kwocie 806,42 zł pismem z 19 lutego 2015 roku (...) S.A. w W. złożyła pozwanej oświadczenie o rozwiązaniu umowy wraz z wezwaniem do zapłaty.

Pozwana nie uiściła opłat za usługi wynikające z faktur: nr (...) z 14 października 2014 roku na kwotę 21,48 zł z terminem płatności 28 października 2018 roku, od tej kwoty od terminu płatności do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu odsetki wynoszą 2,93 zł; nr (...) z 29 września 2014 na kwotę 90,34 zł z terminem płatności do 13 października 2014 roku, od kwoty żądanej przez powoda 65,87 zł od terminu płatności do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu odsetki wynoszą 9,33 zł; nr (...) z 14 grudnia 20 Mroku na kwotę 28,64 zł z terminem płatności do 29 grudnia 2014 roku od tej kwoty od terminu płatności do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu odsetki wynoszą 3,29 zł; nr (...) z 14 listopada 2014 roku na kwotę 9,57 zł, której termin płatności upłynął 28 listopada 2014 roku i od którego to terminu do 28 czerwca 2016 roku odsetki wynoszą 1,20 zł.

Wierzyciel pierwotny obciążył pozwaną kwotą 680,41 zł z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy na podstawie § 5 aneksu.

Przeciwko pozwanej toczyło się postępowanie egzekucyjne, prowadzone perz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu A. P. w sprawie Km 2399/14 z wniosku G. (...) l Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W. na podstawie nakazu zapłaty z 29 września 2014 roku w sprawie VI Nc – e (...), zaopatrzonego w klauzulę wykonalności 4 grudnia 2014 roku.

Umowa ramową z 11 maja 2015 roku (...) S.A. zbyła wierzytelność na rzecz powoda, o czym pozwana została zawiadomiona przez wierzyciela pierwotnego i wezwana do zapłaty na rzecz powoda.

Dokonując oceny prawnej, Sąd I instancji wskazał, że powód nabył wierzytelność w drodze cesji, zatem pozwanej przysługują wobec nabywcy te same zarzuty, co wobec wierzyciela pierwotnego (art. 513 kc).

W. K. zerwała aneks do umowy, obowiązujący w okresie od 25 lipca 2014 roku do 25 lipca 2016 roku. Strony łączyła umowa, w ramach której (...) S.A. dostarczała usługi telekomunikacyjne, zaś pozwana zobowiązała się do zapłaty za nie. W. K. twierdziła, że zapłaciła za te usługi, ale okoliczności tej nie udowodniła.

Stosownie do art. 6 kc, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Wobec powyższego uznać należy, że winna zapłacić należności wynikające z faktur (...) nr (...). Powód dokonał kapitalizacji odsetek od dnia wymagalności poszczególnych kwot do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu. Wierzyciel zgodnie z art. 481 § 1 kc ma prawo naliczania odsetek za zwłokę w terminie spełnienia świadczenia, choćby nie poniósł z tego tytułu straty. Od odsetek, jak i od poszczególnych kwot, powód żąda odsetek od daty wniesienia pozwu do dnia zapłaty zgodnie z art. 482 kc.

Roszczenia te Sąd Rejonowy uznał za uzasadnione.

Sąd Rejonowy podniósł, że powód domagał się skapitalizowanych odsetek od kwot wynikających z faktury nr (...), ale jej nie załączył. Dlatego roszczenie o zapłatę 0,45 zł Sąd uznał za niezasadne.

Zdaniem Sądu I instancji, powód nie udowodnił żądania zapłaty za sprzęt, w szczególności nie wykazał podstaw do zapłaty kwoty 549,40 zł z tego tytułu. Ponadto wezwanie z 15 marca 2017 roku wskazuje na to, że pozwana mogła zwrócić otrzymany sprzęt.

Aneks z 25 lipca 2014 roku został rozwiązany z powodu nieregulowania przez W. K. należności, a więc z winy pozwanej.

Sąd Rejonowy uwzględnił roszczenie o zapłatę kary w wysokości 680,41 zł. Zgodnie z § 5 aneksu, w przypadku rozwiązania aneksu z winy pozwanej była ona zobowiązana zwrócić przyznaną ulgę w kwocie 890,46 zł. Należność obliczono według wzoru zawartego w pkt 2 § 5 aneksu również od tej kwoty powodowi należą się odsetki od dnia wymagalności do dnia zapłaty, przy czym powód dokonał kapitalizacji odsetek od dnia wymagalności do dnia wniesienia pozwu.

Jako podstawę orzeczenia o kosztach procesu Sąd wskazał art. 98 kpc.

Pozwana korzystała z pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Sąd przyznał adw. M. B. wynagrodzenie ze Skarbu Państwa, którego wysokość została ustalona na podstawie § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Apelację od wyroku złożyła pozwana, zaskarżając wyrok w punkcie 1 oraz 3 i zarzuciła błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na uznaniu, iż roszczenie o zapłatę kary w przypadku rozwiązania aneksu z winy pozwanej uzasadniało obowiązek przyznanej ulgi, podczas gdy w rzeczywistości pozwana swoim działaniem nie doprowadziła do rozwiązania aneksu, a wszelkie należności finansowe, wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z (...) S.A., uregulowała.

Mając powyższe na uwadze, apelująca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości.

Powód w odpowiedzi na apelację wniósł o jej oddalenie i zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy akceptuje w pełni ustalenia faktyczne i ocenę prawną Sądu Rejonowego, przyjmując je za własne.

Obrona pozwanej opiera się na tezie, że uregulowała swoje zobowiązania wobec poprzednika prawnego powoda, płaciła za świadczenie usług telekomunikacyjnych i tym samym nie było podstaw do zerwania umowy i zwrotu ulgi abonenckiej w wysokości 890,46 zł.

Ponieważ strona powodowa zaprzeczyła tym twierdzeniom, zgodnie z zasadą ciężaru dowodu (art. 6 kc), W. K. powinna przedstawić dowody wpłat. Ponieważ pozwana nie dysponuje takimi dokumentami, Sąd I instancji słusznie uznał jej twierdzenia za nieudowodnione. Również na etapie postępowania apelacyjnego pozwana nie zaoferowała żadnych dowodów. W tym stanie rzeczy, Sąd Okręgowy stoi na stanowisku, że apelacja jest niezasadna, a zaskarżony wyrok odpowiada prawu.

Z tych wszystkich względów, Sąd Okręgowy oddalił apelację na podstawie art. 385 kpc.

O kosztach procesu za II instancję Sąd orzekł zgodnie z art. 102 kpc, uznając, że za zastosowaniem zasady słuszności przemawia nie tylko trudna sytuacja osobista i majątkowa W. K., ale również jej subiektywne przekonanie o zasadności swoich twierdzeń.

R. W.